Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola:

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady.

Wizja przedszkola

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.

 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje
  je do podjęcia nauki w szkole.

 • Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności
  i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.

 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.

 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie
  i skuteczną komunikację interpersonalną.

 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną
  i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.

 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

Misja przedszkola

Nasze przedszkole:

 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,

 • tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,

 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,

 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne,

 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,

 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,

 • organizuje sprawne zarządzanie placówką,

 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

Wizja dziecka w naszym przedszkolu

Dziecko jest: ciekawe świata, ufne w stosunku do nauczycieli, radosne, aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola, twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju, uczciwe i prawdomówne, odpowiedzialne i obowiązkowe, kulturalne i tolerancyjne, świadome zagrożeń.

Model absolwenta:

Dziecko kończące przedszkole:
-potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,
wykazuje :
- motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

- zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
- umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
- umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
- umiejętność współpracy w grupie
- umiejętność radzenia sobie z trudnościami
- tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
-samodzielność,
-odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)
posiada:
-zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób

-wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
-podstawowa wiedzę o świecie;
umie:
- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
rozumie, zna, przestrzega:
- prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
-zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
- zasady kultury współżycia, postępowania,
- kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
- potrzebę szanowania przyrody i środowiska;
nie obawia się:
- występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
- chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
- wykazywać inicjatywy w działaniu,
- wyrażania swoich uczuć;

Dziecko ma prawo do:
-życia i rozwoju,
-swobody myśli, sumienia i wyznania,
-aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
-spokoju i samotności, gdy tego chce,
-odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,
-snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
-indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
-pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
-wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
-wspólnoty i solidarności w grupie,
-aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
-zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
-pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
-nauki, informacji,
-badania i eksperymentowania,
-nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
-oświadczenia konsekwencji swojego zachowania,
-zdrowego żywienia

 

 

Kalendarium

Sobota, 2020-09-26

Imieniny: Cypriana, Justyny

Statystyki

 • Odwiedziny: 825045
 • Do końca roku: 96 dni
 • Do wakacji: 272 dni