Szkolny program wychowawczy

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

Niepublicznego Zespołu Szkół, Przedszkola "Akademia Malucha"  w Umieszczu

2015/2016

 WSTĘP

Wychowanie jest to proces, w którym wychowanek ma dojść do pełni osobowego rozwoju przez:

- ukształtowanie prawego charakteru - zbudowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój i dobro wspólne

- poznanie i przestrzeganie norm społecznych

- budowanie postawy życzliwości i miłości dla ludzi

Wychowanie w naszej szkole będzie polegać na ochronie dzieci przed złem i budowaniu dobra, bowiem fundamentem rozwoju wolnego i demokratycznego społeczeństwa jest poszanowanie godności człowieka i jego praw.

Pragniemy, żeby nasza szkoła w środowisku lokalnym była postrzegana i odbierana jako instytucja dobra, przyjazna i życzliwa uczniom.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA (PRZEDSZKOLAKA)

1. Jest samodzielny, potrafi wykonywać czynności samoobsługowe; ubiera się, je bez pomocy dorosłych; potrafi poradzić sobie w różnych sytuacjach

2. Umie zachować się właściwie w różnych miejscach i sytuacjach publicznych; w sklepie,      w kościele, na ulicy, będąc z rodzicami w odwiedzinach u krewnych lub znajomych

3. Potrafi bez problemu nawiązać kontakt z rówieśnikami i osobami dorosłymi; mówi odpowiednio głośno i wyraźnie, zwraca się prawidłowo do rozmówcy

4. Dba o swoje i innych zdrowie; orientuje się w zasadach zdrowego życia, stara się prawidłowo odżywiać, rozwija swoją sprawność ruchową

5. Zna swoje najbliższe otoczenie; rodzinę, krewnych i sąsiadów; prawidłowo funkcjonuje

w grupie rówieśniczej i środowisku

 6. Poszerza swoją wiedzę o środowisku przyrodniczym, jest wrażliwy na problemy jego ochrony

7. Orientuje się w tym co dobre i w tym co złe; zawsze i wszędzie stara się postępować właściwie, nie czynić nikomu krzywdy, szanuje innych ludzi, uczy się być kulturalnym;

8. Rozumie, że poprzez zabawę się uczy, dąży do poszerzania swoich umiejętności i wiedzy

 

SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOLY PODSTAWOWEJ

1. Zna swoje środowisko społeczne i przyrodnicze

2. Umie komunikować się ze środowiskiem

3. Aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczy w życiu społecznym

4. Ma poczucie własnej wartości i potrafi dokonywać krytycznej samooceny

5. Dba o swoje zdrowie i środowisko naturalne

6. Szanuje i pielęgnuje tradycje rodziny, szkoły, regionu, narodu i kraju

 

SYLWETKA ABSOLWENTA GIMNAZJUM

1. Umie dokonywać odpowiedzialnych wyborów

 - Umie podejmować decyzje - Zna skutki swoich decyzji

- Wie , dlaczego podejmuje działania

- Jest w stanie ponieść konsekwencje swego działania

- Umie krytycznie ocenić swoje możliwości

- Zna swoje mocne i słabe strony

- Nazywa i analizuje oraz wyraża swoje uczucia

- Wpływa na swój rozwój osobowy – samowychowanie

 

2. Współtworzy grupę społeczną

- W swoim postępowaniu kieruje się szacunkiem w relacjach z innymi, szanuje i dostrzega  ich wysiłek oraz pracę

- Stara się być odpowiedzialnym za innych

- Jest wrażliwy na cierpienie, ból i krzywdę

- Cieszy się z sukcesów swoich i drugiego człowieka

 

3. Zna wartość rodziny i swoje w niej miejsce

4. Dostrzega urodę świata i potrafi w sposób odpowiedzialny korzystać z zasobów środowiska naturalnego

5. Zna i szanuje polskie dziedzictwo kulturowe, jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.

 

 

I. Nauczyciele w swej pracy wychowawczej, wspierając tym zakresie obowiązki rodziców, winni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:

1. Znajdowali w szkole/przedszkolu środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego

(w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym).

 

2. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.

3. Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.

4. Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenia do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną                  z wolnością innych.

5. Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.

6. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.

7. Przygotowywali się do rozpoznania wartości moralnych, dokonywania wyborów                  i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.

8. Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole/przedszkolu wspólnotę nauczycieli

i uczniów/przedszkolaków.

 

II. Podstawę prawną do prowadzenia działań wychowawczych stanowią:

- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

- Ustawa o systemie oświaty

- Podstawa programowa 

- Konwencja Praw Dziecka

- Statut Szkoły

 Skonstruowanie programu poprzedzone było diagnozą, w przypadku naszej szkoły była to obserwacja.

Program skierowany jest do przedszkolaków/uczniów, nauczycieli i rodziców.

 III. Problemy wychowawcze w naszej szkole oraz problemy, które mogą napotkać uczniowie w otaczającym środowisku:

- brak kultury języka

-używanie wulgaryzmów,

- zachowania agresywne, przemoc,

- wagary,

- brak kultury osobistej,

- niedbałość o higienę osobistą i estetyczny wygląd,

- negatywna interpretacja środków medialnych,

- brak zainteresowania np. nauką

IV. Przyczyny zachowań ryzykownych:

- brak pozytywnych wzorców moralnych,

- łatwy dostęp do alkoholu, narkotyków, papierosów,

- brak wiedzy o działaniu substancji i konsekwencji używania,

 - negatywny wpływ mediów,

- niewydolność wychowawcza rodziców,

 - nędza lub bogactwo rodziców,

- negatywny wpływ grupy rówieśniczej,

V. Czynniki chroniące dzieci przed zachowaniami ryzykownymi:

- silna więź z rodzicami,

- zainteresowanie nauką szkolną, zabawą w przedszkolu

- wsparcie w trudnych sytuacjach u dojrzałej osoby,

- praktyki religijne,

- zakorzenienie w normach i tradycji,

- konstruktywna grupa rówieśnicza,

- wskazywanie wzorców pozytywnych zachowań,

- kształtowanie pozytywnej samooceny,

- zagospodarowanie czasu wolnego, uczenie komunikowania swoich potrzeb                        oraz porozumiewania się z otoczeniem,

VI. Celem naszej szkoły jest wychowanie dziecka, które:

- umie poprawnie posługiwać się językiem polskim,

- potrafi wykorzystać bogaty zasób słownictwa do poprawnej komunikacji,

- jest zainteresowane nauką,

- potrafi planować, organizować i oceniać naukę oraz brać za nią odpowiedzialność pod kierunkiem nauczyciela,

- jest odpowiedzialne za powierzone zadania,

- umie bez lęku wyrażać swoje emocje,

- dba o swoje ciało i zdrowie oraz estetyczny wygląd,

- szanuje i pielęgnuje tradycje rodziny, szkoły, regionu, kraju,

- ma poczucie własnej wartości potrafi dokonywać krytycznej samooceny,

- zna swoje mocne i słabe strony,

- nazywa, analizuje i wyraża swoje uczucia,

- jest wrażliwe na ból, krzywdę innych,

- zna wartość rodziny i swoje w niej miejsce,

- kieruje się szacunkiem w relacjach z innymi,

- cieszy się z sukcesów swoich i drugiego człowieka,

- dostrzega urodę świata i potrafi w sposób odpowiedzialny korzystać z zasobów środowiska naturalnego, jest otwarte na europejskie i światowe wartości kultury,

VII. Zadania szkoły:

Głównym zadaniem naszej szkoły jest kształcenie umiejętności kluczowych, czyli ponadprzedmiotowych, w które uczniowie/przedszkolaki muszą być wyposażeni. Są to:

1) planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się- zdobycie tych umiejętności daje uczniowi/przedszkolakowi szansę kierowania własnym rozwojem,

2) skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach- uczeń/przedszkolak porozumiewa się z drugim uczniem/przedszkolakiem, z nauczycielem, z pracownikiem szkoły oraz ze środowiskiem, musi być więc przygotowany do nadawania komunikatów oraz przyjmowania informacji zwrotnej,

3) efektywne współdziałanie w zespole- więcej można zdziałać w grupie niż indywidualnie, uczeń/przedszkolak powinien umieć działać w grupie, czyli poznać ogólne zasady współpracy,

4) rozwiązywanie problemów w twórczy sposób-wykorzystywanie treści przedmiotowych do kształcenia aktywnej, twórczej postawy wobec żmudnych oraz nietypowych poznawczych i organizacyjnych,

5) sprawne posługiwanie się technologią informatyczną-umiejętność celowego gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania środków informacyjnych.

 

ZADANIA PRZEDSZKOLA

1. Podjęcie wspólnej pracy z rodzicami nad prawidłowym rozwojem i wychowaniem dziecka w klimacie wzajemnego szacunku i zaufania.

2. Przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie przez wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej , kształcenie postaw patriotycznych

3. Budowanie systemu wartości dziecka opartego na zasadach moralnych tj. tolerancja , życzliwości, uczciwość, sprawiedliwość, odpowiedzialność.

4. Rozwijanie u dzieci umiejętności postrzegania siebie jako części grupy rówieśniczej , społeczności lokalnej i środowiska przyrodniczego.

5. Budzenie u dzieci wiary we własne siły i możliwości przez umiejętność współdziałania z innymi i dochodzenie do kompromisu.

6. Kształtowanie postaw prozdrowotnych .

7.Wyrabianie czujności wobec zagrożeń.

 

ZADANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. Stwarzanie dzieciom warunków do poznania samego siebie i swych mocnych stron oraz uczenie krytycznego patrzenia na siebie w relacjach z innymi.

2. Poznanie człowieka i nabywanie umiejętności porozumiewania się z nim.

3. Poznawanie ról społecznych w swoim środowisku i relacji zachodzących między nimi oraz organizowanie różnych form społecznej aktywności.

4. Poznawanie środowiska przyrodniczego przez pryzmat swego zdrowia psychicznego i fizycznego.

5. Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody i jej użyteczność.

6. Poznawanie zasad higieny i zdrowego stylu życia.

7. Prowadzenie profilaktyki uzależnień.

8. Rozwijanie sprawności fizycznej.

9. Poznawanie tradycji rodzinnych, szkoły, regionu, narodu i kraju.

 

ZADANIA GIMNAZJUM

1. Poznawanie siebie (słabych i mocnych stron), własnej indywidualności i określenie roli w grupie, integrowanie klasy i społeczności szkolnej.

2. Poznawanie zasad obowiązujących w relacjach międzyludzkich, rozwijanie wrażliwości na problemy innych łudzi.

3. Zapoznanie z procesem podejmowania decyzji i przewidywanie ich skutków.

4. Prowadzenie profilaktyki społecznej.

5. Prowadzenie orientacji zawodowej.

6. Przygotowanie młodzieży do odpowiedzialnego rodzicielstwa.

7. Stwarzanie warunków do poznania przyrody oraz do odpowiedniego korzystania z zasobów środowiska naturalnego.

8. Wprowadzenie w świat tradycji regionu, kraju, Europy i świata; ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej, poszanowanie dla dokonań własnego regionu, ojczyzny, Europy i świata.

 VIII. Powinności wychowawcy klasowego:

I • poznanie uczniów oraz ich środowiska (rozmowy, wywiadówki, ankiety),

• czuwanie nad zachowaniem ( regulamin, kontakt, obserwacja, rozmowa),

• interesowanie się postępami w nauce (kontrola, kontakt z nauczycielami, techniki uczenia się, wzajemna pomoc),

 • kontakt z rodzicami (wywiadówki, spotkania, listy, telefony, dni otwarte),

• wyzwalanie aktywności (dobór form zajęć, organizowanie imprez),

 • integrowanie grup (uczestnictwo w imprezach, ogniska, dyskoteki )

 • profilaktyka zdrowotna ( spotkania, rozmowy, pogadanki-szczególnie na temat higieny).

 II • obrona interesów klasy na forum szkoły ( rada pedagogiczna, rozmowy z dyrektorem)

• przekazywanie informacji i współpraca na drodze;

 klasa-dyrektor, klasa-nauczyciel, klasa-rodzice, dyrektor-rodzice, (rada pedagogiczna, rozmowy indywidualne),

• organizowanie życia pozalekcyjnego (wycieczki, dyskoteki, ogniska, teatr, kino)

 • udzielanie wszechstronnej pomocy ( organizowanie samopomocy, występowanie o pomoc socjalną, kierowanie do PPP),

 • prowadzenie dokumentacji,

• kształtowanie pozytywnych postaw ( godziny wychowawcze, wycieczki, lekcje,),

 • rozwiązywanie problemów wewnątrzklasowych (w miarę potrzeb, godziny wychowawcze, indywidualne rozmowy),

 III 1. Informowanie uczniów i rodziców o:

• zadaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły,

 • tematyce godzin do dyspozycji wychowawczych,

• aktach prawnych obowiązujących w szkole,

2. W relacjach rodzice-wychowawca:

• wyniki w nauce i zachowaniu (zebrania z rodzicami),

• włączanie rodziców w życie szkoły (imprezy szkolne, środowiskowe),

3. W relacjach klasa-wychowawca:

• kształtowanie postaw: tolerancja, odpowiedzialność, patriotyzm,

• bycie mediatorem,

• motywacja do samokształcenia,

• kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania ( zdrowotnych, ekologicznych)

IV • integracja uczniów jako zespołu (imprezy, wycieczki )

 • poznanie sytuacji materialnej, rodzinnej, środowiska ucznia (obserwacja, wywiad),

• obserwowanie zachowania ucznia i kierunku rozwoju jego osobowość (obserwacja, ankiety, analiza),

 • organizowanie zajęć pozalekcyjnych (imprezy, wycieczki, teatr),

 • realizacja programu wychowawczego klasy i szkoły ( wg ustalonych form),

 • informowanie rodziców o postępach uczniów ( zebrania, kontakt indywidualny, forma pisemna,),

 • informowanie uczniów o ich obowiązkach i prawach (pogadanki, samorząd szkolny i klasowy),

 • egzekwowanie praw ucznia od nauczycieli i rodziców (rozmowy),

• egzekwowanie obowiązków ucznia wobec innych ( przydział zadań w klasie, sprawdzenie wykonania, omówienie, ewaluacja),

• dawanie przykładu własną postawą ( umiejętność przyznania się do błędu lub niewiedzy)

V.  W wypadku dłuższej nieobecności nauczyciela-wychowawcy jego zastępcę powołuje dyrektor szkoły

IX. Postawa moralna naszych uczniów:

1. Uświadamiamy potrzebę podporządkowania się regułom postępowania w świetle regulaminu szkoły; obowiązki ucznia, prawa ucznia, zwyczaje szkoły

2. Kształtujemy postawę szacunku dla drugiego człowieka - życie zgodne z zasadami etyczno-chrześcijańskimi.

3. Kształtujemy odpowiednią postawę przez poznawanie odpowiednich wzorców postępowania.

 4. Kształtujemy świadomość przynależności do wspólnoty szkolnej - zachęcamy do wspólnej nauki- zabawy, wzajemnej pomocy koleżeńskiej.

5. Motywujemy uczniów do wyrażania uczuć: miłości, życzliwości, szacunku wobec starszych, nauczycieli-wychowawców i innych.

6. Ukazujemy miłość bliźniego jako zasadę życia we wspólnocie szkolnej, rodzinnej itp.

7. Uczymy właściwych postaw w stosunku do otaczającego nas środowiska - przyrody.

8. Pomagamy w nawiązaniu kontaktu ze społecznością nas otaczającą.

9. Analizujemy skutki-dobrych i złych wyborów naszych wychowanków.

1O.Pomagamy w przemianach okresu dojrzewania.

 

X. Plan pracy wychowawcy klas młodszych:

1. UCZEŃ:

 • zna zasady pracy w grupie, • rozpoznaje potrzeby innych ludzi,

 • zna i szanuje symbolikę oraz tradycje kraju,

• rozumie znaczenie ekologii,

 2. ZADANIA:

 • organizacja zespołu klasowego,

• troska o estetykę klasy,

• kształtowanie postaw moralno-społecznych i patriotycznych,

 • współpraca z rodzicami, • opieka nad uczniem mającym trudności w nauce i zachowaniu,

• udział klasy w okresowych tematycznych programach wychowawczych,

3. FORMY:

 • wybory samorządu,

• tworzenie kącików tematycznych: ortograficznego, przyrodniczego, technicznego i redagowanie gazetki szkolnej,

4. DZIAŁANIA OKAZJONALNE:

• opieka nad grobami, sprzątanie świata, organizowanie wspólnego ogniska,

• wywiadówka, wybór trójki klasowej, zapoznanie z systemem oceniania, ułożenie harmonogramu imprez klasowych,

• kontakt z poradnią pedagogiczno-psychologiczną, zajęcia rewalidacyjne, kontakty z rodzicami,

XI. Plan pracy wychowawcy w klasach IV – VI szkoły podstawowej oraz klas I – III gimnazjum:

Tematyka godzin wychowawczych:

- integracja klasy,

- samopoznanie i poznanie się wzajemne uczniów,

- rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie uczuć,

- podnoszenie poczucia własnej wartości,

 - rozwiązywanie własnych konfliktów,

- podejmowanie decyzji,

- nawiązywanie kontaktów,

- asertywność,

- odmawianie,

- wartości, którymi można i trzeba kierować się w życiu,

- kultura życia codziennego,

- dokonywanie samooceny,

- przemoc-przyczyny i skutki,

 - rola zainteresowań w życiu człowieka,

 - znaczenie tradycji,

 - rola człowieka w rodzinie i środowisku,

XII. Harmonogram działań doraźnych i okolicznościowych, w których biorą udział nasi uczniowi/przedszkolaki:

• uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

 • pasowanie na ucznia,

• sprzątanie świata,

 • wybory SU,

 • akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

 • akademia z okazji Dnia Niepodległości,

• zabawa andrzejkowa,

• wigilia szkolna, jasełka,

• zabawa karnawałowa,

• szkolne walentynki,

• Mikołajki

• Dzień Babci i Dziadka,

• rekolekcje szkolne,

• akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

  Dzień Matki i Ojca

• Dzień Dziecka i Sportu,

 • apele porządkowe i BHP,

UDZIAŁ W SPOTKANIACH:

• z przedstawicielami Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej,

• z policjantem,

 • z przedstawicielami samorządu lokalnego,

 • z przedstawicielami Ośrodka Pomocy Społecznej,

 

 

XIII. Współpraca z rodzicami:

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej RODZICE są głównymi wychowawcami dzieci, a szkoła wspiera rodzinę w procesie wychowawczym, kultywowaniu uniwersalnych wartości i pielęgnowaniu tradycji.

 1. Wychowawcy i nauczyciele przedmiotów będą informować o postępach w nauce i zachowaniu dzieci na wywiadówkach, a także na życzenie rodziców w czasie wolnym od zajęć lekcyjnym i dyżurów.

2. W szczególnych przypadkach wychowawcy i nauczyciele przedmiotów mogą udzielać informacji telefonicznych ( w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych i dyżurów), a także przekazywać informacje w dzienniczkach ucznia i listownie.

3. Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotów zapoznają rodziców na zebraniach:

a) ze szkolnym programem wychowawczym

b) z planem pracy wychowawcy klasy,

 c) z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,

d) przedmiotowymi systemami oceniania.

4. Rodzice klas pierwszych przed rozpoczęciem roku szklonego są zapoznawani ze statutem szkoły, a rodzice przedszkolaków ze statutem przedszkola

5. Wychowawcy klas są zobowiązani do przekazania informacji o instytucjach wspierających dziecko i rodzinę (np. Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, telefon zaufania i inne).

6. Badanie opinii rodziców ( w formie ankiet lub wyrażania opinii na zebraniach klasowych ), prowadzenie w zależności od potrzeb, będzie dotyczyć:

a) oczekiwań rodziców wobec szkoły,

 b) skuteczności realizowania zadań wychowawczych i edukacyjnych,

c) programu wychowawczego szkoły,

 d) wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

e) przedmiotowego systemu oceniania.

 

 

7. Rodzice w pracy opiekuńczej i wychowawczej uzyskują wsparcie poprzez:

a) pedagogizację rodziców

- krótkie prelekcje wychowawcy lub pedagoga (10-15 min.)  na zebraniach z rodzicami, dotyczące problemów rozwoju dzieci i młodzieży oraz metod postępowania w różnych sytuacjach wychowawczych,

b) udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu indywidualnych problemów wychowawczych lub rodzinnych, na życzenie rodziców, przez pedagoga, wychowawcę klasy,

c) skierowanie dzieci (w poszczególnych przypadkach ) na badania lub konsultacje                do poradni psychologiczno-pedagogicznych,

d) udzielanie pomocy rodzicom potrzebującym pomocy (patologicznym, niewydolnym wychowawczo, w trudnej sytuacji materialnej).

 

7. Zapraszanie rodziców do wspólnych działań na rzecz uczniów i szkoły:

 a) udział w imprezach klasowych i szkolnych,

 b) współorganizowanie wycieczek,

 c) udział w drobnych remontach i upiększaniu klasy, budynku szkolnego, itp.,

 d) udział w realizowaniu programów wychowawczych,

e) udział w spotkaniach integracyjnych.

XIV. Ewaluacja programu dokonywana będzie po każdym roku pracy.

 Uwzględniać będziemy opinie uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników samorządowych, nadzoru. Stosować będziemy:

 • badanie opinii na spotkaniach z rodzicami, na zebraniach samorządu uczniowskiego,

• wypowiedzi nauczycieli na posiedzeniach rad pedagogicznych,

• opinie samorządu i nadzoru pedagogicznego przekazane ustnie lub pisemnie.

 

 

Kalendarium

Sobota, 2019-01-19

Imieniny: Erwiny, Henryka

Statystyki

  • Odwiedziny: 631244
  • Do końca roku: 346 dni
  • Do wakacji: 153 dni