Statut Niepublicznego Zespołu Szkół rozdział I-VI

 

 

 

 

 

Statut Niepublicznego Zespołu Szkół
w Umieszczu

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - tekst jednolity (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.),
 2. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001. Nr 61, poz. 624 z późn.zm.),
 4. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz 885).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r., w sprawie warunków 
  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz.562 z późn. zm.)

 

 

Spis treści

 

Wstęp........................................................................................................................................... 2

 1. Informacje o szkole.................................................................................................................. 3
 2. Cele i zadania szkoły................................................................................................................ 3
 3. Organy szkoły i ich kompetencje.............................................................................................. 5
 4. Organizacja szkoły................................................................................................................. 10
 5. Pracownicy szkoły................................................................................................................. 16
 6. Uczniowie.............................................................................................................................. 20
 7. Wewnątrzszkolny System Oceniania........................................................................................ 24

Postanowienia końcowe............................................................................................................... 45

 

 

 

 

 

Wstęp

 

Ilekroć w dalszej treści statutu jest mowa o:

 1. Szkole – należy przez to rozumieć Niepubliczny Zespół Szkół w Umieszczu.
 2. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
  z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
 3. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Niepublicznego Zespołu Szkół w Umieszczu.
 4. Dyrektorze, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć organy działające w szkole.
 5. Wychowawcy – należy przez to rozumieć każdego nauczyciela sprawującego opiekę wychowawczą nad jednym z oddziałów, w którym uczy.
 6. Uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć wszystkich uczniów szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów.

 

 

 

Rozdział I

Informacje o szkole

 

§ 1

Nazwa szkoły: Szkoła nosi nazwę Niepubliczny Zespół Szkół w Umieszczu.

 

§ 2

Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.

 

§ 3

Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu.

 

§ 4

Siedziba szkoły znajduje się w Umieszcz 12, 38 – 204 Tarnowiec.

 

§ 5

 1. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat i jest oparty o przepisy dotyczące edukacji obowiązujące 
  w publicznej szkole podstawowej.
 2. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat i jest oparty o przepisy dotyczące edukacji obowiązujące 
  w publicznym gimnazjum.

 

§ 6

Szkoła używa pieczęci podłużnej z napisem: Niepubliczny Zespół Szkół w Umieszczu.

 

§ 7

Pieczęci mogą być używane wyłącznie przez osoby, którym powierzono je w ramach wykonywania obowiązków służbowych.

 

§ 8

Szkoła prowadzi rachunkowość według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

 

§ 9

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

 

 

 

Rozdział II

Cele i zadania szkoły

 

§ 10

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy, a w szczególności zapewnia uczniom:

 1. nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania oraz zdobycie wykształcenia niezbędnego do realizacji kolejnego etapu edukacji, na podstawie zawartej umowy,
 2. rozwijanie swoich zdolności i zainteresowań,
 3. kształcenie umiejętności kierowania się w życiu zasadami etyki,
 4. kształcenie w zakresie budowania systemu wartości moralnych,
 5. kształcenie umiejętności planowania i organizowania nauki oraz pracy i wypoczynku,
 6. kształcenie umiejętności współżycia w grupie,
 7. kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy,
 8. kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów, dyskutowania, prezentowania swoich poglądów.

 

§ 11

W celu wspomagania rozwoju uczniów szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagoga.

 

§ 12

Szkoła prowadzi zajęcia zarówno płatne, jak i bezpłatne:

a)      dydaktyczno-wyrównawcze,

b)      korekcyjno-kompensacyjne,

c)      gimnastyki korekcyjnej,

d)      sportowe,

e)      kół zainteresowań i kół przedmiotowych,

f)       logopedyczne.

 

§ 13

Szkoła prowadzi diagnozę potrzeb uczniów oraz systematyczne badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.

 

§ 14

Szkoła sprawuje opiekę nas uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej, tworzy 
i wspiera system pomocy finansowej.

 

§ 15

Szkoła realizuje zadania opiekuńcze wynikające z potrzeb uczniów i możliwości szkoły w celu zapewnienia uczniom opieki i bezpieczeństwa zarówno w czasie zajęć obowiązkowych, jak
i dodatkowych, polegające na:

 1. respektowaniu obowiązujących w szkole przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny,
 2. sprawowaniu w formie indywidualnej opieki polegającej na:

a)     możliwości spędzania czasu w świetlicy szkolnej pod opieką nauczyciela,

b)    dostosowaniu wymagań do możliwości uczniów,

c)     opieki pedagoga szkolnego.§ 16

Dbanie o bezpieczeństwo i opieka nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują:

 1. podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia,
 2. podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury zgodnie z planem dyżurów na dany rok szkolny 
  a także inni pracownicy szkoły wytypowani przez dyrektora szkoły, którym zlecono opiekę doraźną.

 

§ 17

Zasady organizacji wycieczek szkolnych oraz obowiązki opiekunów i kierowników wycieczek określa: „Regulamin wycieczek szkolnych”.

 

 

Rozdział III

Organy szkoły i ich kompetencje

 

§ 18

Organami szkoły są:

 1. Dyrektor, wybierany przez Zarząd Stowarzyszenia
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców,
 4. Samorząd Uczniowski.

 

§ 19

Dyrektor szkoły:

 1. Szkołą kieruje dyrektor, któremu organ prowadzący powierzył to stanowisko i który jest jej przedstawicielem na zewnątrz oraz przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły.
  1. Dyrektor szkoły w celu realizacji swoich obowiązków pełni następujące funkcje:

a)      osoby działającej w imieniu pracodawcy,

b)      organu nadzoru pedagogicznego,

c)      przewodniczącego rady pedagogicznej,

d)      wykonawcy zadań administracji publicznej,

e)      osoby organizującej proces nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym,

f)       przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

 1. Dyrektor wykonuje zadania wynikające z ustaw ustrojowych, budżetowych oraz przepisów prawa lokalnego.
 2. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły za zgodą organu prowadzącego.
  1. Dyrektor szkoły dokonuje powierzenia stanowiska i odwołania ze stanowiska zastępcy dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego.
  2. W przypadku nieobecności dyrektora, jego obowiązki pełni zastępca dyrektora szkoły, któremu dyrektor przyznaje zakres czynności. W sytuacji gdy nie ma powołanego zastępcy dyrektora, jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego członek rady pedagogicznej. W przypadku nieobecności dyrektora dłuższej niż miesiąc – zastępującego wyznacza organ prowadzący.
  3. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

a)     zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły w porozumieniu 
z organem prowadzącym,

b)    przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

c)     występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

 1. Dyrektor dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 2. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
 3. Dyrektor stwarza warunki do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej 
  i opiekuńczej.
 4. Dyrektor podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami.
 5. Dyrektor współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.
 6. Jako przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, dyrektor organizuje i nadzoruje przebieg sprawdzianu na zakończenie szkoły zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego.
 7. Dyrektor kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów.
 8. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
 9. W przypadku stwierdzenia łamania warunków nauki określonych w zezwoleniu na pozaszkolną realizację obowiązku nauki, dyrektor może cofnąć zgodę na realizację obowiązku poza szkołą.
 10. Dyrektor może przenieść ucznia do innej szkoły po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty.
 11. Dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas lub ukończenia szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę zgodnie z procedurą opisaną w szkolnym regulaminie oceniania.
 12. Zadania i obowiązki dyrektora związane z oceną pracy nauczyciela oraz z jego awansem zawodowym regulują przepisy prawa oświatowego.
 13. Zadania wynikające z pełnienia nadzoru pedagogicznego opisuje ustawa. Co roku plan nadzoru pedagogicznego winien być przedstawiony nauczycielom rady pedagogicznej.
 14. Dyrektor szkoły, na podstawie odrębnych przepisów, organizuje:

a)   nauczanie indywidualne,

b)   pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

c)   pomoc materialną o charakterze socjalnym,

d)   nagrody za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,

e)   działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

 1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu ucznia w szkole.
 2. Dyrektor w szczególności odpowiedzialny jest za:

a)   dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,

b)   realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi w ramach swoich kompetencji stanowiących,

c)   realizację zarządzeń organów nadzorujących szkołę,

d)   tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów 
i wychowanków,

e)   zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji zadań i doskonaleniu zawodowym,

f)    zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

 

§ 20

Rada Pedagogiczna:

 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 4. Harmonogram, przygotowanie i prowadzenie zebrania, a także zawiadamianie wszystkich członków o terminie i porządku zebrań jest obowiązkiem dyrektora szkoły.
 5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane nie rzadziej niż 4 razy w roku szkolnym oraz 
  w miarę bieżących potrzeb, są one protokołowane.
 6. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli czy innych pracowników szkoły.
 7. Kompetencje rady pedagogicznej:

1)      zatwierdzanie planów pracy szkoły i wszelkich regulaminów oraz procedur,

2)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

3)      ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.

5)      rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub jego zastępcy,

6)      rozpatruje, skierowane do niej wnioski: rady rodziców, samorządu uczniowskiego, dotyczące w szczególności organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych, 
a także innych spraw szkoły, a w szczególności realizacji podstawowych praw ucznia,

7)      może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności,

8)      ustala, wspólnie z dyrektorem, które dni, wypadające między dniami świątecznymi są wolne od pracy,

9)      Rada pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt statutu oraz jego zmiany.

10)    Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)      organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b)      projekt planu finansowego szkoły,

c)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d)      propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

e)      kandydata na stanowisko dyrektora szkoły,

f)       decyzje dyrektora o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska  zastępcy dyrektora, wniosek o indywidualny program lub tok nauki,

g)      program z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego,

h)      przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji, dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasie IV – VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum.

11)    Rada pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu Rady Pedagogicznej.

12)    Zebrania rady pedagogicznej mogą odbyć się na wniosek:

a)      dyrektora szkoły,

b)      organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

c)      organu prowadzącego,

d)      co najmniej 1/3 członków rady.

13)    Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

14)    Uchwała rady pedagogicznej o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest podstawą wpisu do arkusza ocen.

15)    Uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania, promowania uczniów, ukończenia szkoły, zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki stanowią dokumentację przebiegu nauczania.

16)    Wstrzymanie wykonania uchwały może nastąpić w przypadku jej niezgodności z prawem. Dyrektor niezwłocznie powiadamia o wstrzymaniu uchwały organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcie organu nadzoru, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego jest ostateczne.

17)    Rada pedagogiczna zapoznaje się z:

a)      programem wizytacji przedstawionym przez osobę prowadzącą wizytację,

b)      wynikami wizytacji oraz propozycją wniosków i zaleceń powizytacyjnych,

c)      wynikami wizytacji,

d)      planem nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny,

e)      informacją o realizacji planu nadzoru.

 

§ 21

Rada Rodziców:

 1. Społecznym organem szkoły jest Rada Rodziców, w której skład wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach na zebraniu rodziców uczniów danego oddziału.
 2. W wyborach, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Kompetencje Rady Rodziców:

a)    uchwala regulamin swej działalności, który ustala m.in.: kadencję, tryb powoływania 
i odwoływania Rady Rodziców, zakres kompetencji, tryb podejmowania uchwał,

b)    może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

c)    w celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,

d)    wydaje opinie o pracy nauczycieli na wniosek dyrektora szkoły,

e)    opiniuje, na wniosek dyrektora, ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego, przy ubieganiu się nauczycieli o awans zawodowy,

f)     działa na rzecz szkoły,

g)    współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,

h)    współuczestniczy w opracowywaniu Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego Szkoły, Szkolnego Programu Profilaktyki, Szkolnego Zestawu Programów Nauczania, Planu Pracy Szkoły, WSO oraz opiniuje w/w dokumenty.

 

§ 22

Samorząd Uczniowski:

 1. Samorząd Uczniowski to społeczny organ, który tworzą wybrani przedstawiciele uczniów szkoły.
 2. Zasady działania SU zapisane są w ustawie o systemie oświaty.
 3. Zasady wybierania i działania samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 4. Opiekę na samorządem uczniowskim pełni wybrany przez uczniów nauczyciel.
 5. Zadaniami opiekuna samorządu uczniowskiego jest doradzanie, wspieranie w działalności oraz wspomaganie inicjatyw uczniowskich.
 6. Regulamin SU nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 7. Kompetencje samorządu uczniowskiego:

1)     może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a)     prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b)    prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c)     prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

d)    prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

 

§ 23

Każdy z w/w organów szkoły działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, realizuje swoje kompetencje zgodnie z przepisami prawa oświatowego oraz wewnątrzszkolnego w postaci następujących regulaminów:

 1. Regulamin Rady Pedagogicznej,
 2. Regulamin Rady Rodziców,
 3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 24

Współdziałanie wszystkich organów szkoły służy wspomaganiu rozwoju dziecka oraz tworzeniu przyjaznego, bezpiecznego i zdrowego środowiska w poczuciu więzi z rodziną i szkołą. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.

 

 

Rozdział IV

Organizacja szkoły

 

§ 25

Szkoła jest placówką całoroczną, kształcącą dzieci:

 1. w oddziale przedszkolnym,
 2. od klasy pierwszej do szóstej, w której w ostatnim roku nauki przeprowadzany jest sprawdzian,
 3. od klasy pierwszej do trzeciej gimnazjum, w której w ostatnim roku nauki przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny.

 

§ 26

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów.

 

§ 27

Cele i zadania wychowania przedszkolnego:

 1. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.
 2. Obowiązek, o którym mowa w pkt 1, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.
 3. W szkole prowadzony jest oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego. Realizacja treści programu umożliwia pełny rozwój osobowości wychowanka.

 

§ 28

Oddział przedszkolny realizuje zadania i cele określone w Ustawie o Systemie Oświaty, a zwłaszcza:

 1. wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem 
  i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym, współdziała z rodziną dziecka,
 2. przygotowuje dzieci do osiągnięcia dojrzałości szkolnej i podjęcia nauki w klasie pierwszej.

 

§ 29

Do zadań oddziału przedszkolnego należy w szczególności:

 1. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
 2. współdziałanie z rodziną w zakresie wychowania i przygotowania dziecka do nauki w szkole,
 3. troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dziecka,
 4. wyrabianie u dziecka prawidłowych nawyków,
 5. troska o rozwój umysłowy dziecka, a w szczególności: rozwój zainteresowań i umiejętności, rozwój wyobraźni i wrażliwości, rozwój samodzielności i wytrwałości oraz umiejętności współdziałania w grupie,
 6. organizacja zajęć dodatkowych z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

 

§ 30

Powyższe zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, nauczyciel realizuje 
w ramach poszczególnych obszarów edukacyjnych:

 1. w oddziale przedszkolnym mogą realizować obowiązek przygotowania przedszkolnego także dzieci niepełnosprawne, a także dzieci upośledzone umysłowo.
 2. opiekę nad dowożeniem tych dzieci do szkoły zapewniają rodzice.
 3. w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

 

§ 31

 1. Oddział przedszkolny realizuje swoje zadania w oparciu o obowiązujący program i miesięczne plany pracy.
 2. W celu realizacji zadań oddział przedszkolny współpracuje z:

a)     poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

b)    rodzicami,

c)     GOPS,

d)    jednostkami opieki zdrowotnej,

e)     organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.

 

§ 32

Edukacja w szkole przebiega w trzech etapach edukacyjnych dostosowanych do okresów rozwojowych dziecka:

 1. etap I: klasy I–III szkoły podstawowej,
 2. etap II: klasy IV–VI szkoły podstawowej,
 3. etap III: klasy I – III gimnazjum.

 

§ 33

Liczbę uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 25 w szkole podstawowej i 28 w gimnazjum.

.

§ 34

Zajęcia dydaktyczne dzielą się na dwa semestry:

a)     pierwszy semestr trwa od 1 dnia powszedniego września do ostatniego piątku poprzedzającego ferie zimowe,

b)    drugi semestr trwa od poniedziałku po feriach zimowych do ostatniego dnia przed feriami letnimi.

 

§ 35

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa dyrektor szkoły.

 1. Zajęcia dodatkowe w szkole odbywają się zgodnie z zapotrzebowaniem.
 2. W celu realizacji zajęć wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, 
  z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania, dokonuje się podziału oddziałów na grupy.
 3. Zasady podziału na grupy oraz minimalną ilość uczniów w grupach ustala dyrektor szkoły.
 4. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 5. Inne formy realizacji procesu dydaktycznego, takie jak: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych oraz elementów informatyki, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, koła zainteresowań, wycieczki szkolne mogą być prowadzone w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

 

 

§ 36

Organizację zajęć określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora szkoły zgodnie 
z arkuszem organizacyjnym. Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego określa ogólny przedział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć określa sam nauczyciel.

 

§ 37

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III szkoły podstawowej ustala nauczyciel uczący, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. W oddziale przedszkolnym godzina zajęć trwa 60 minut.

 

§ 38

W uzasadnionych przypadkach takich jak realizacja zajęć dydaktycznych w blokach tematycznych, programach autorskich, eksperymentach dydaktycznych, możliwe jest ustalenie innej długości trwania lekcji i przerw. Wymaga to zgody dyrektora szkoły.

 

§ 39

W celu realizacji zajęć wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, 
z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania, dokonuje się podziału oddziałów na grupy.

 1. Zasady podziału na grupy oraz minimalną ilość uczniów w grupach ustala dyrektor szkoły.
 2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 3. Inne formy realizacji procesu dydaktycznego, takie jak: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych oraz elementów informatyki, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, koła zainteresowań, wycieczki szkolne mogą być prowadzone w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

 

§ 40

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, 
z zastosowaniem różnorodnych metod.

 

§ 41

Dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.

 

§ 42

Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia społeczności możliwość korzystania z:

a)     sal lekcyjnych – z niezbędnym wyposażeniem,

b)    pracowni komputerowej,

c)     biblioteki z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM),

d)    świetlicy,

e)     gabinetu pedagoga szkolnego,

f)     szatni i toalet,

g)    zastępczej sali gimnastycznej,

h)     boiska szkolnego,

i)      placu zabaw.

 

§ 43

 1. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa i opieki uczniom i innym użytkownikom w czasie korzystania z pomieszczeń i urządzeń szkolnych nauczyciele odpowiadają za dane pomieszczenie.
 2. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku ucznia i jego możliwości rozwojowych, a także potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
 3. Za bezpieczeństwo ucznia odpowiada szkoła – od momentu jego przyjścia do szkoły do momentu jego wyjścia ze szkoły.
 4. W czasie obecności ucznia w szkole – przed zajęciami edukacyjnymi, podczas przerw oraz po zajęciach edukacyjnych – zapewnia się dyżury pracowników szkoły.
 5. Szczegółowe rozwiązania dotyczące opieki oraz dyżurów nauczycieli i pracowników określa dyrektor szkoły.
 6. Uczniowie powinni przestrzegać godzin przyjścia do szkoły i wyjścia ze szkoły, zgodnie z planem zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 7. Opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi zgodę, a opiekę nad uczniami przejmie w tym czasie inny pracownik szkoły.
 8. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych.
 9. Ucznia może zwolnić z danej lekcji: dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na wniosek rodziców, prawnych opiekunów, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły.
 10. Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki.
 11. Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole (u innego nauczyciela) lub pracy w bibliotece jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem lub bibliotekarzem.
 12. Uczniów można zwolnić z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych po uprzednim powiadomieniu rodziców, prawnych opiekunów.

 

§ 44

 1. Działalność szkoły finansowana jest:

a)     dotacji z budżetu gminy,

b)     darowizn, zapisów osób prawnych i fizycznych,

c)     środków własnych organu prowadzącego.

 1. O przeznaczeniu darowizn i innych form pomocy decyduje dyrektor po zaopiniowaniu przez organ prowadzący szkołę.
 2. Dodatkowo opłacane są: posiłki, wycieczki, zajęcia dodatkowe.

 

§ 45

Biblioteka szkolna i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej:

 1. Biblioteka szkolna i ICIM służą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych 
  i wychowawczych szkoły, edukacji kulturalnej i informacyjnej, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 2. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć, 
  w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 3. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki i ICIM określa Regulamin Biblioteki Szkolnej i ICIM.
 4. Status użytkownika biblioteki i ICIM potwierdza karta czytelnika.
 5. Z biblioteki i ICIM mogą korzystać:

a)     uczniowie,

b)    nauczyciele i inni pracownicy szkoły,

c)     rodzice,

d)    inne osoby – za zgodą dyrektora.

 1. Za mienie znajdujące się w bibliotece i pracowni ICIM odpowiada nauczyciel – bibliotekarz.
 2. Ewidencja materiałów bibliotecznych i informatycznych, polegająca na ujęciu wpływów i ubytków w sposób umożliwiający identyfikację tych materiałów oraz ujęciu ilościowym i wartościowym ich stanu i zachodzących w nim zmian sporządza nauczyciel – bibliotekarz.

 

§ 46

Świetlica szkolna:

 1. Szkoła prowadzi świetlicę szkolną dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na brak opieki w domu przez pracujących rodziców oraz warunki związane z dojazdem do domu.
 2. Uczeń szkoły może zostać zapisany do świetlicy w każdym czasie na wniosek rodziców.
 3. Czas pracy świetlicy na dany rok szkolny ustala dyrektor szkoły w zależności od potrzeb uczniów 
  i oczekiwań rodziców.
 4. Nauczyciele świetlicy odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci powierzonych ich opiece.
 5. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych.
 6. Pobyt ucznia w świetlicy jest bezpłatny.
 7. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin opracowany przez wychowawców świetlicy, a zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

 

§ 47

Pracownia informatyczna:

 1. Każdy nauczyciel ma prawo korzystać z pracowni informatycznej.
 2. Uczniowie mogą korzystać z pracowni informatycznej, ale tylko pod opieką nauczyciela.
 3. Nauczyciele i uczniowie korzystający z pracowni muszą przestrzegać regulaminu pracowni opracowanego przez nauczyciela – opiekuna pracowni.
 4. Nauczyciel, opiekun pracowni informatycznej ma obowiązek zainstalować i aktualizować oprogramowanie filtrujące treści niepożądane i szkodliwe dla rozwoju psychicznego i moralnego uczniów.
 5. Za mienie znajdujące się w pracowni odpowiada opiekun pracowni.

 

 

Rozdział V

Pracownicy szkoły

 

§ 48

 1. W celu prowadzenia pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej, szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
  1. Organizację pracy w szkole oraz związane z tym prawa i obowiązki wszystkich pracowników szkoły określają odrębne regulaminy.
  2. Osoby zatrudnione na stanowisku nauczyciela przedmiotu mogą pełnić dodatkowo funkcję wychowawcy klasy.
  3. Dyrektor szkoły może, za zgodą nauczyciela, przydzielić mu inne funkcje wynikające z organizacji pracy szkoły i obowiązujących przepisów.
  4. Praca nauczyciela podlega ocenie.
  5. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą. Odpowiedzialni są za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów.
  6. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zobowiązany jest w szczególności:

1)     dawać przykład uczniom swoją wzorową postawą i zachowaniem,

2)     rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: wychowawczą i opiekuńczą,

3)     wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,

4)     kształcić i wychowywać w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

5)     dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,

6)     przestrzegać zapisów statutu szkoły oraz prawa oświatowego,

7)     kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską 
z poszanowaniem godności ucznia,

8)     udzielać pomocy uczniowi, który jest ofiarą jakiejkolwiek formy krzywdzenia,

9)     systematycznie informować nauczyciela wychowawcę o prowadzonych przez siebie działaniach wychowawczych oraz ich efektach w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,

10)  wspierać nauczycieli wychowawców w działaniach profilaktycznych wynikających ze szkolnych programów: wychowawczego i profilaktyki,

11)  przestrzegać przepisów BHP, zapewniać uczniom bezpieczeństwo w czasie zajęć szkolnych lub w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

12)  rozpoznawać indywidualne potrzeby uczniów, analizować przyczyny niepowodzeń szkolnych oraz określać formy i sposoby udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

13)  prowadzić dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ustaleniami wewnątrzszkolnymi,

14)  realizować zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.

 1. Nauczyciel ma prawo do:

1)     stosowania takich metod nauczania i wychowania w realizacji programu nauczania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i pomocy naukowych, 
a także testów sprawdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów,

2)     otrzymywania informacji dotyczących zmian w organizacji pracy szkoły,

3)     otrzymywania pomocy naukowych, w miarę możliwości finansowych szkoły do prowadzenia lekcji zapewniających uczniom efektywne uczenie się,

4)     korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony:

a)     dyrektora szkoły,

b)    poradni psychologiczno-pedagogicznej, pedagoga szkolnego, nauczycieli metodyków oraz innych nauczycieli,

5)     wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

 1. Nauczyciel planuje swoją pracę dydaktyczno-wychowawczą, opiekuńczo-wychowawczą.
 2. Nauczyciel odpowiada przed dyrektorem szkoły za powierzone mu mienie, zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia, wynikłe z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.
 3. Nauczyciele pełniący funkcję wychowawcy klasy w celu stworzenia właściwych warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia społecznego:

1)     opracowują roczny plan pracy wychowawczej zgodny z programem wychowawczym szkoły
i uwzględniający diagnozę potrzeb uczniów oraz zapoznają z nim rodziców,

2)     podejmują działania na rzecz integracji zespołu klasowego,

3)     organizują uczestnictwo klasy w życiu szkoły,

4)     we współpracy z rodzicami organizują życie klasy.

 1. Formy spełniania zadań nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy są dostosowane do wielu uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciel wychowawca opiekuje się przydzielonym oddziałem przez cały okres jednego etapu edukacyjnego.
 3. Obowiązki nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy klasy w szczególności obejmują:

1)     informowanie uczniów i ich rodziców o zasadach oceniania zachowania oraz przewidywanych dla niego ocenach cząstkowych i klasyfikacyjnych,

2)     działanie na rzecz integracji zespołu klasowego i włączanie się w życie szkoły,

3)     współpracę z rodzicami,

4)     rozpoznawanie potrzeb i trudności uczniów oraz w miarę możliwości zaspakajanie tych potrzeb bądź niwelowanie trudności,

5)     zapoznawanie uczniów ze wszystkimi aktami prawa oświatowego i wewnątrzszkolnego dotyczącymi ich bezpośrednio a w szczególności ze statutem szkoły,

6)     prowadzenie zajęć edukacyjnych i wychowawczych mających na celu kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w sytuacjach przemocy, demoralizacji oraz zagrożeń uzależnieniami,

7)     działania na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 
w trudnej sytuacji życiowej,

8)     prowadzenie dokumentacji wg odrębnych przepisów,

9)     wnioskowanie do dyrektora szkoły o nagradzanie lub ukaranie uczniów.

 1. W czasie zebrań ogółu rodziców niedopuszczalne jest przekazywanie informacji o charakterze osobistym, mogących naruszyć przepisy o ochronie danych osobowych. Dopuszcza się możliwość podawania informacji zbiorczych i podsumowujących oraz innych nienaruszających dóbr osobistych ucznia.
 2. Zmiana nauczyciela wychowawcy może nastąpić tylko w sytuacji:

1)     wygaśnięcia lub rozwiązania z nim umowy o pracę,

2)     przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia, macierzyńskim lub bezpłatnym,

3)     poważnego naruszenia zasad współżycia szkolnego,

4)     na jego wniosek po uzyskaniu akceptacji dyrektora.

 1. W celu podnoszenia jakości pracy, każdy nauczyciel powinien aktywnie uczestniczyć 
  w dostępnych formach doskonalenia zawodowego oraz dbać o swój ciągły rozwój.
 2. Dyrektor szkoły w ramach działań wspomagających organizuje wewnątrzszkolne doskonalenia nauczycieli.
 3. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli jest realizowane w oparciu o plan zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną na podstawie diagnozy pracy szkoły i potrzeb nauczycieli w zakresie wewnątrzszkolnego doskonalenia.
 4. Działania szkoły w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, w tym opracowanie projektu planu, koordynuje dyrektor szkoły.

 

§ 49

Pedagog szkolny:

 1. W celu wsparcia realizacji zadań wychowawczych, szkoła zatrudnia pedagoga.
 2. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

a)     rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

b)    określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy odpowiednio do rozpoznawania potrzeb,

c)     organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

d)    podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających 
z programu wychowawczego i programu profilaktyki,

e)     planowanie i koordynowanie zadań związanych z wyborem przez ucznia dalszej drogi kształcenia,

f)     działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 
w trudnej sytuacji życiowej,

g)    prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
a także wspieranie mocnych stron uczniów,

h)     inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów.

 1. Czas pracy pedagoga na dany rok szkolny ustala dyrektor w arkuszu organizacyjnym szkoły, 
  w porozumieniu z organem prowadzącym, w zależności od potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców.

 

 

§ 50

Nauczyciel bibliotekarz:

 1. Do zadań i obowiązków nauczyciela – bibliotekarza oraz opiekuna ICIM w szczególności należy:

a)     udostępnianie zbiorów i możliwości korzystania z komputerów i urządzeń multimedialnych,

b)    prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej,

c)     prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,

d)    udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę 
z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów, bibliotekami i innymi instytucjami pozaszkolnymi,

e)     udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej.

 

§ 51

Nauczyciel świetlicy:

 1. Do zadań wychowawcy świetlicy należy w szczególności:

a)     organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do własnej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy ucznia,

b)    współdziałanie z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy,

c)     organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej,

d)    prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć oraz udział uczniów w zajęciach,

e)     tworzenie warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci,

f)     wspomaganie rozwoju osobowości dzieci w zakresie ich aktywności społecznej,

g)    rozwijanie wrażliwości i aktywności twórczej dzieci,

h)     ukazywanie uczniom potrzeby dbania o własne zdrowie,

i)      wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci,

j)      zapewnianie uczniom niezbędnej pomocy w nauce i stwarzanie warunków do nauki własnej,

k)     zapewnienie opieki uczniom zwolnionym z zajęć edukacyjnych (zwolnionym całkowicie z zajęć wychowania fizycznego, religii, wdż),

l)      współdziałanie z zainteresowanymi rodzicami, nauczycielami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.

 

 

Rozdział VI

Uczniowie

 

§ 52

 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 i 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych.
 2. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły określa dyrektor szkoły.
 3. Przyjęcia uczniów do szkoły dokonuje się przestrzegając zasady powszechnej dostępności.
 4. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej.
 5. Na procedurę kwalifikacyjną składają się w szkole:

a)     osiągniecie dojrzałości szkolnej,

b)    rozmowa z uczniem,

c)     rozmowa z rodzicami (opiekunami prawnymi),

d)    wyniki nauczania w szkole (jeśli dotyczy to uczniów kontynuujących naukę),

e)     akceptacja przez rodziców statutu szkoły.

 1. Obowiązkiem uczniów przyjmowanych do klas starszych jest dostarczenie ostatniego świadectwa.
  1. Obowiązkiem przyjmowanych uczniów do gimnazjum jest dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 2. Ustalając sposób prowadzenia procedury kwalifikacyjnej dyrektor może odstąpić od wykonania wybranych elementów tej procedury.
 3. Dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka do szkoły, bez podania przyczyny.
 4. Uczniowie mają prawa wynikające w szczególności z Konwencji o prawach dziecka, przepisów prawa oświatowego i statutu szkoły.
 5. Szkoła gwarantuje swoim uczniom prawo do:

a)     szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak rówieśników,

b)    znajomość swoich praw, w tym dostępności do statutu szkoły, regulaminów i procedur,

c)     równego traktowania wobec prawa,

d)    wolności wyrażania swojej opinii dotyczącej spraw szkolnych,

e)     równego traktowania, niezależnie od wyznawanej religii, światopoglądu, tolerancji wobec odmienności kulturowej i etnicznej,

f)     prywatności i tajemnicy korespondencji, obejmującej zakaz komentarzy odnośnie sytuacji rodzinnej, prywatnej i etnicznej,

g)    wypoczynku i czasu wolnego,

h)     uczestnictwa w zabawach i życiu kulturalnym szkoły,

i)      dostępu do informacji, w tym prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, informacji na temat ocen i postępów,

j)      nietykalności, wolności od poniżającego traktowania i naruszania godności ucznia.

 1. Uczeń szkoły ma obowiązek:

a)     przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły,

b)    postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbać o honor i tradycje szkoły, współtworzyć jej autorytet, szanować symbole narodowe,

c)     regularnego uczestnictwa w zajęciach szkolnych,

d)    usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, w ciągu 7 dni od dnia przyjścia do szkoły po nieobecności,

e)     przestrzegać zasady kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

f)     systematycznie przygotowywać się i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

g)    dbać o bezpieczeństwo, zdrowie i życie własne oraz kolegów,

h)     dbać o mienie szkoły, ład i porządek,

i)      przestrzegać ogólnie przyjętych norm higieny,

j)      dbania o schludny wygląd i strój,

k)     przestrzegać wszelkich zarządzeń dyrektora szkoły, nauczycieli i innych pracowników.

 1. Nieobecności ucznia usprawiedliwiane są na podstawie zwolnień lekarskich lub podpisanych przez rodziców ucznia. Dopuszcza się usprawiedliwienia ustne dokonywane przez rodziców.
 2. Uczniowi na terenie szkoły oraz w czasie zajęć edukacyjno-wychowawczych organizowanych przez szkołę, nie wolno korzystać z żadnych urządzeń elektronicznych.
 3. W szkole na co dzień obowiązuje dowolny, ale schludny strój.
 4. Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy:

a)     chłopcy – biała koszula, granatowe lub czarne spodnie,

b)    dziewczęta – biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica lub spodnie.

 1. W przypadku łamania praw ucznia, jego rodzice, prawni opiekunowie bądź sam uczeń mogą złożyć skargę do dyrektora szkoły.
 2. Tryb postępowania w przypadku złożenia skargi do dyrektora szkoły regulują odrębne przepisy.

 

§ 53

Nagrody:

 1. Za szczególne osiągnięcia w nauce, wysokie wyniki oraz godne reprezentowanie szkoły, uczeń może być nagrodzony:

a)   pochwałą wychowawcy klasy,

b)   pochwałą dyrektora szkoły,

c)   nagrodą rzeczową.

 

§ 54

Kary:

 1. Wobec uczniów nieprzestrzegających prawa szkolnego lub łamiących normy i zasady obowiązujące w szkole stosuje się kary:

a)     upomnienia ustnego wychowawcy klasy,

b)    upomnienia pisemnego wychowawcy klasy, odnotowanego w dzienniku lekcyjnym 
i dzienniczku ucznia do wiadomości rodziców, poświadczonego ich podpisem,

c)     rozmowy interwencyjnej ucznia i wychowawcy klasy z pedagogiem szkolnym w obecności rodzica,

d)    nagany dyrektora szkoły nałożonej w obecności wychowawcy klasy, rodzica i pedagoga szkolnego,

e)     przeniesienia ucznia do innej szkoły, na wniosek dyrektora szkoły, podjętego uchwałą rady pedagogicznej.

 1. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów przez dyrektora szkoły ze względu na:

a)     długotrwałe, nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach (50% w semestrze),

b)    udowodnioną kradzież,

c)     permanentne naruszanie statutu szkoły,

d)    naruszenie postanowień umowy zawartej pomiędzy rodzicami a szkołą,

e)     niezgłoszenie się zakwalifikowanego ucznia w przeciągu pierwszego miesiąca szkolnego,

f)     rezygnację rodziców/opiekunów ucznia,

g)    otrzymanie nagannej oceny z zachowania na koniec roku szkolnego,

h)     otrzymanie oceny niedostatecznej na egzaminie poprawkowym,

i)      negatywną opinię rady pedagogicznej wydanej w wyniku szczególnych uchybień ucznia: palenia tytoniu, picia alkoholu, brania narkotyków, zagrożenia bezpieczeństwa własnego 
i innych uczniów, lekceważenia obowiązków szkolnych oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły,

j)      powtarzającego się podrywania autorytetu szkoły, jej władz i nauczycieli,

k)     bardzo dużych różnic w możliwościach intelektualnych (iloraz inteligencji poniżej normy),

l)      niepoinformowanie przez rodziców dyrektora szkoły o zaburzeniach w zachowaniu, rozwoju intelektualnym, emocjonalnym i o chorobach dziecka.

 1. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do poinformowania o skreśleniu z listy uczniów dyrektora szkoły publicznej, w której obwodzie uczeń mieszka.
 2. Rodzice/opiekun prawny ucznia może odwołać się od decyzji dyrektora szkoły o skreśleniu ucznia z listy uczniów do kuratora oświaty.
 3. Przed nałożeniem kary należy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające oraz rozmowę 
  z uczniem i jego rodzicem/prawnym opiekunem.
 4. Nakładane na uczniów kary nie mogą naruszać ich nietykalności i godności osobistej.

 

§ 55

Tryb odwołania się od kar:

 1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo odwołania się od kar do dyrektora szkoły w terminie trzech dni od nałożenia kary.
 2. Forma odwołania musi być w formie pisemnej.
 3. Dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające w terminie trzech dni od daty złożenia skargi. O swojej decyzji powiadamia zainteresowanych. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

 

§ 56

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole:

 1. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole powinno odbywać się w pierwszej kolejności przez bezpośrednio zainteresowanych.
 2. Na podstawie wniosku, który może złożyć każda ze strono rozstrzygnięcie w sprawie będącej przedmiotem sporu, dyrektor szkoły powołuje trzy osobową komisję, której skład zmienia się 
  w zależności od zaistniałej sytuacji.
 3. Dyrektor szkoły w terminie dwóch tygodni od dnia przyjęcia wniosku rozstrzyga sprawę w oparciu o ocenę rozpoznanego stanu i opinię właściwego dla sprawy organu szkoły.
 4. W skład komisji mogą wchodzić: pedagog szkolny, przedstawiciel rady pedagogicznej i rady rodziców.
 5. Komisja  podejmuje decyzje w wyniku głosowania, zwykłą większością głosów.
 6. Decyzje komisji są ostateczne.

 

 

 

Kalendarium

Wtorek, 2018-11-13

Imieniny: Arkadii, Krystyna

Statystyki

 • Odwiedziny: 593264
 • Do końca roku: 48 dni
 • Do wakacji: 220 dni