Regulamin wypożyczania podręczników

 

 

Szczegółowy regulamin korzystania przez uczniów z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

 

Na podstawie art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U.z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

 

Rozdział I: Postanowienia ogólne

1. Niniejszy „regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych” zwany dalej „Regulaminem” , reguluje:

a)  zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych ,

b)  tryb przyjęcia podręczników na stan szkoły,

c)  postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

2. Każdy uczeń powinien zapoznać się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

3. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.

4. Podręczniki wypożyczane do domu oraz zwracane zarejestrowane są w bazie użytkowników (uczniów).

 

Rozdział II:  Zadania biblioteki podręczników szkolnych

1. Biblioteka podręczników szkolnych, zwana dalej Biblioteką, gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

2. Biblioteka nieodpłatnie:

a) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową lub

b) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych , mających postać elektroniczną , lub

c) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

3. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością odkupienia całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

 

Rozdział III:  Przyjęcie podręczników na stan szkoły

1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan Biblioteki.

2. Podręczniki, materiały edukacyjne, i inne materiały biblioteczne stanowią własność szkoły.

3. Podręczniki ,materiały edukacyjne, przekazane szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez minimum 3 lata.

 

Rozdział IV:  Udostępnianie zbiorów

§1

Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych

1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I, IV i I gimnazjumw roku szkolnym 2015/2016.  

2. Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.

3. Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do Biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku.

4. Rejestracja następuje najpóźniej do dnia 5 września każdego roku szkolnego.

§2

Okres trwania wypożyczenia

1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego -najpóźniej do 15 września danego roku szkolnego.

2. Podręczniki wypożyczane są okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu -  20 czerwca 2016r.

3. Szczegółowe zasady wypożyczania określa procedura, której mowa w §3 Regulaminu.

4. W przypadku rezygnacji z nauki w Niecznejpublicznej Szkole Podstawowej/Gimnazjum w Umieszczu, jak też długotrwałej przerwy w nauce, wychowawca ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

§3

Procedura wypożyczania podręcznika

1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy na podstawie stosownego protokołu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, pobiera z Biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.

2. Wraz z pobraniem podręczników lub materiałów edukacyjnych wychowawca klasy ma obowiązek przygotować odpowiednia ilość egzemplarzy Umowy użyczenia podręczników Rodzicom ucznia – której wzór stanowi  załącznik nr 2 do Regulaminu.

3. Każda umowa użyczenia, o której mowa w ust.2,  musi być przygotowana w 2 egzemplarzach.

4. Wraz z przekazaniem podręczników lub materiałów edukacyjnych wychowawca ma obowiązek odebrać podpisany przez rodzica egzemplarz umowy, o którym mowa w ust. 2, i najpóźniej do 15 września danego roku szkolnego przekazać go Bibliotece.

5. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosili nauczycielowi.

 

§4

Zmiana szkoły

1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne wychowawcy klasy .

2. Wychowawca otrzymane podręczniki i materiały edukacyjne przekazuje niezwłocznie do biblioteki .

2. W tym momencie przestaje obowiązywać Umowa użyczenia co potwierdza nauczyciel bibliotekarz zdejmując ze stanu ucznia dany podręcznik.

3. W przypadku braku zwrotu otrzymanych podręczników lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział V: Odpowiedzialność za udostępniane podręczniki

§1

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie książki przed zniszczeniem. Podręczniki należy obłożyć w okładkę ochronną.

2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw.

3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

4. Dopuszcza się używanie ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).

5. Wraz z upływem terminu zwrotu (20 czerwca) uczeń powinien przygotować podręczniki do zwrotu tj. wymazać wpisy ołówkiem, podkleić

rozdarte kartki itp., a następnie oddać wychowawcy zgodnie z listą podpisaną na początku roku szkolnego.

6. Po zebraniu kompletu podręczników i materiałów edukacyjnych wychowawca przekazuje je zgodnie z listą do biblioteki.

§2

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.

2.  Na żądanie wychowawcy lub bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.

3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe pobrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne ich wykorzystanie. W powyższym przypadku użytkownik odkupuje podręcznik lub materiał edukacyjny zgodnie z Umową użyczenia.

§3

Zakres odpowiedzialności

1. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenie wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych , nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

2. Szczegółowe zasady odpowiedzialności określa Umowa użyczenia podręcznika o której mowa w załączniku nr 2 niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego, szkoła może zgodnie z Umową użyczenia żądać odkupienia podręcznika lub materiału edukacyjnego.

4. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zniszczył bądź zgubił podręcznik lub materiał edukacyjny zobowiązany jest do odkupienia do końca trwania zajęć edukacyjnych danego roku szkolnego.

 

Rozdział VI: Inwentaryzacja

1. Inwentaryzacja zasobów Biblioteki podręczników odbywa się raz w roku; po ich odbiorze od użytkowników.

2. Inwentaryzację przeprowadza komisja do tego celu powołana, która do 1 lipca danego roku przedstawia Dyrektorowi sprawozdanie, celem uzupełnienia zbiorów.

 

Rozdział VII: Postanowienia końcowe

1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2. Sprawy sporne pomiędzy wychowawcą, bibliotekarzem i rodzicem rozstrzyga Dyrektor szkoły.

3. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły

4. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych , które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje Dyrektor szkoły.

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium

Piątek, 2020-09-25

Imieniny: Aureli, Kamila

Statystyki

  • Odwiedziny: 825023
  • Do końca roku: 97 dni
  • Do wakacji: 273 dni