Statut Szkoły Rozdział VII-VIII - Wewnątrzszkolny System Oceniania

Rozdział VII

Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO)

 

§ 57

Ocenienie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. Poinformowanie uczniów o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
 2. Pomóc uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju.
 3. Dostarczyć rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach
  i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
 4. Motywowanie do dalszej pracy.
 5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

§ 58

Ocenienie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący w oddziale dostarczając uczniowi informacji zwrotnej o:

 1. Jakości jego prac nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności.
 2. Skuteczności wybranych metod uczenia się.
 3. Poziomie uzyskiwanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych oraz rodzicom/prawnym opiekunom, wychowawcy klasy i dyrektorowi szkoły o efektywności swej pracy, wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem oraz postępach uczniów.

 

§ 59

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów
  i rodziców/prawnych opiekunów.
 2. Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w niniejszym systemie oceniania.
 3. Przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych.
 4. Ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego/semestru i warunkach poprawy.

 


§ 60

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego do 15 września informują uczniów, natomiast rodziców/prawnych opiekunów do 20 września o:

a)     wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania,

b)     sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,

c)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż proponowana rocznej/semestralnej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego do 15 września informuje uczniów, natomiast rodziców/prawnych opiekunów do 20 września o:

a)     warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania,

b)     warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej/semestralnej oceny
z zachowania,

c)      skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zachowania.

 1. Na pierwszym zebraniu każdego roku szkolnego wychowawcy przekazują informację zawarte
  w pkt. 1 i 2 rodzicom/prawnym opiekunom, wpisując tematykę spotkania do dziennika lekcyjnego. Podpis rodziców/prawnych opiekunów na liście zbiorczej zatytułowanej „zostałem/am poinformowany/a o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania z zajęć edukacyjnych
  i zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej/semestralnej oceny klasyfikacyjnej oraz trybie odwoławczym od oceny z zajęć edukacyjnych i  zachowania” oznacza, że rodzice/prawni opiekunowie zostali zapoznani z w/w warunkami. W przypadku nieuczestniczenia rodziców/prawnych opiekunów na zebraniu, ich obowiązkiem jest zapoznać się z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego i potwierdzić to podpisem w dzienniku lekcyjnym
  w terminie 7 dni od daty zebrania. Niezastosowanie się do tych zasad jest jednoznaczne
  z zaakceptowaniem powyższych zasad.
 2. Wychowawca klasy jest zobowiązany do powiadamiania rodziców/prawnych opiekunów
  o osiągnięciach ich dzieci w następujących formach:

a)     zebrania z rodzicami,

b)     konsultacje indywidualne,

c)      drogą pocztową, listem zwykłym, bądź za pomocą komunikatów w dzienniku elektronicznym.

 1. Sposoby powiadamiania rodziców/prawnych opiekunów powinny być odnotowane przez wychowawcę klasy w dzienniku lekcyjnym. Rodzice potwierdzają fakt przekazania informacji podpisem w dzienniku, bądź poprzez przeczytanie komunikatu w dzienniku elektronicznym.

 

§ 61

W terminie do 1 września nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są do przekazania dyrektorowi szkoły wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów do poszczególnych klas. Dokumentacja ta jest do wglądu dla wychowawców w celach informacyjnych u poszczególnych nauczycieli przedmiotów.

 


§ 62

Oceny są jawne dla ucznia, jak i jego rodziców/prawnych opiekunów. Nauczyciel zobowiązany jest do przechowywania prac pisemnych uczniów do końca każdego semestru do wglądu uczniów
i rodziców/prawnych opiekunów.

 

§ 63

Na prośbę ucznia lub rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić, podając szczegółowe kryteria przewidziane dla każdego sprawdzianu.

 

§ 64

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować do indywidualnych potrzeb ucznia wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych           i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Nauczyciele są zobowiązani do:

 1. dostosowania poziomu wiedzy do możliwości ucznia,
 2. umożliwienia uczniom zaprezentowania wiedzy w wybranej przez nich formie,
 3. dostosowania się do zaleceń poradni,
 4. umożliwienie uczniom udziału w zajęciach wyrównawczych i kolach zainteresowań.

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie orzeczenia. Rodzice/prawni opiekunowie zostają poinformowani o dostosowaniu wymagań programowych do możliwości ucznia na początku roku szkolnego lub od daty złożenia aktualnego orzeczenia.

 

§ 65

 1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
 2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia opinia,
  o której mowa w ust. 1, może być wydana także uczniowi gimnazjum.
 3. 3.      Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz
  z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców albo pełnoletniego ucznia.

 

§ 66

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy.

 

§ 67

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informatycznej w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się zamiast oceny klasyfikacyjnej „zwolniony/a”.

 

§ 68

Uczniowi można wystawić ocenę klasyfikacyjną zgodnie z liczbą ocen ustalonych w rozkładzie materiału danego przedmiotu. Ich liczba jednak nie może być mniejsza niż 2 oceny.

 

§ 69

Dyrektor szkoły na wniosek rodziców/prawnych opiekunów oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami  sprzężonymi lub autyzmem w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego.                   

W przypadku takiego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo nauczania indywidualnego zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. W takich przypadkach z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/a”.

 

§ 70

Rok szkolny składa się z dwóch semestrów, klasyfikowanie roczne/semestralne przeprowadza się zgodnie z kalendarzem dyrektora szkoły. Koniec drugiego semestru jest zgodny z rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§ 71

Szczegółowe terminy czynności klasyfikacyjnych, egzaminacyjnych, nie zawarte w niniejszym statucie ustala każdorocznie dyrektor szkoły.

§ 72

Klasyfikacja roczna/semestralna

Na 7 dni przed półrocznym/końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia, i jego rodziców/opiekunów prawnych, w formie pisemnej o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i zachowania. O przewidywanych ocenach niedostatecznych lub ewentualnym nieklasyfikowaniu ucznia, wychowawcy informują rodziców pisemnie – listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub notatką w dzienniku lekcyjnym podpisaną przez rodziców, na miesiąc przed zakończeniem semestru, roku szkolnego.                           

Ocena proponowana musi być wpisana kolorem zielonym do dziennik lekcyjnego w kolumnie poprzedzającej kolumnę przeznaczoną do wpisania oceny semestralnej/rocznej. Sposób poprawy oceny proponowanej ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu. Termin uzyskania oceny wyższej od oceny proponowanej reguluje § 73.

 

§ 73

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny semestralnej/rocznej z zajęć edukacyjnych.

Uczeń, lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnieść wniosek na piśmie do dyrektora szkoły o podwyższenie półrocznej/ rocznej przewidywanej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie do 3 dni od uzyskania informacji o przewidywanych ocenach półrocznych/rocznych.

 1. Wniosek o podwyższenie oceny przewidywanej może dotyczyć podwyższenia oceny tyko o jeden stopień. 
 2. Dla ucznia, który ubiega się o podwyższenie oceny przewidywanej sposób jej poprawy ustala nauczyciel przedmiotu.
 3. Ustala się, że ocena ucznia może zostać podwyższona lub utrzymana w stosunku do wcześniej przewidzianej przez nauczyciela.

 

§ 74

Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się w sposób następujący:

 1. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:

a)     zakres wiadomości i umiejętności,

b)     rozumienie materiału naukowego,

c)      umiejętność stosowania wiedzy,

d)     kultura przekazywania wiadomości i poprawność językowa.

 1. Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny:

a)     odpytywanie ustne,

b)     sprawdziany pisemne,

c)      prace domowe,

d)     projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów,

e)     estetyka zeszytu przedmiotowego,

f)       zeszyt ćwiczeń,

g)     ocena aktywności ucznia podczas zajęć,

h)     działalność pozalekcyjna ucznia.

 1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcowo roczne wpisuje się do dokumentacji nauczania
  w pełnym brzmieniu.
 2. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do podania uczniom z początkiem roku szkolnego                (fakt ten należy odnotować w dzienniku lekcyjnym do 15 września) szczegółowych kryteriów ustalania stopni bieżących, klasyfikacyjnych z jego przedmiotu. Nauczyciel informuje ucznia także o sposobach i częstotliwości sprawdzania poziomu osiągnięć edukacyjnych. Przy zmianie nauczyciela uczącego w ciągu roku szkolnego obowiązuje system przedstawiony do 15 września.
  1. Oceny klasyfikacyjne ustala się wg poniższej skali stosując następujące kryteria:

a)     Stopień celujący ( 6 ) otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania edukacyjne określone przez nauczyciela uczącego w danej klasie; samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz reprezentuje szkołę
w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz biegle posługuje się zdobytymi  wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych programu nauczania w danej klasie, proponuje rozwiązanie nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza poziom tej klasy. W przekazywaniu wiadomości używa poprawnego języka, wykazuje się swobodą w posługiwaniu się terminologią naukową.

b)     Stopień bardzo dobry ( 5 ) otrzymuje uczeń, który w pełni opanował wiadomości wyznaczone przez nauczyciela danego przedmiotu w wymaganiach edukacyjnych, wykorzystuje posiadane umiejętności do samodzielnego, twórczego rozwiązywania zadań teoretycznych i praktycznych. Stosuje poprawny język w wypowiedziach ustnych jak
i pisemnych, poprawnie posługuje się terminologią naukową.

c)      Stopień dobry ( 4 ) otrzymuje uczeń, który opanował częściowo wiadomości zapisane przez nauczyciela przedmiotu w wymaganiach edukacyjnych, rozumie i posługuje się terminami kluczowymi dla przedmiotu oraz samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne
i praktyczne.

d)     Stopień dostateczny ( 3 ) otrzymuje uczeń, który opanował częściowo wiadomości zapisane przez nauczyciela przedmiotu w wymaganiach edukacyjnych, rozumie i potrafi wyjaśnić kluczowe dla przedmiotu terminy, samodzielnie rozwiązuje zadania proste powtarzając schemat rozwiązania. Potrafi zaprezentować swoją wiedzę przy pomocy nauczyciela.

e)     Stopień dopuszczający ( 2 ) otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości określone przez nauczyciela danego przedmiotu w wymaganiach edukacyjnych jako niezbędnych do kontynuacji nauki w klasie programowo wyższej.

f)       Stopień niedostateczny ( 1 ) otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych przez nauczyciela jako niezbędnych do kontynuowania nauki w klasie programowo wyższej oraz nie jest w  stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

 1. Ocena z religii/etyki końcoworoczna nie ma wpływu na promowanie ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.
 2. Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu semestru szkolnego. Uczeń powinien otrzymywać oceny zarówno za odpowiedzi ustne, jak i za samodzielne prace pisemne. Odstępstwa od powyższej zasady dopuszczalne są na przedmiotach: technika, plastyka, informatyka, wychowanie fizyczne. Oceny za prace pisemne typu sprawdzian wpisywane są do dziennika kolorem czerwonym.
 3. W klasie IV szkoły podstawowej i I gimnazjum do pierwszych dwóch tygodni września nie są wystawiane oceny niedostateczne.
 4. W przypadku uczniów ze stwierdzoną dysfunkcją, a w szczególności dysleksją rozwojową nauczyciel może poprosić o udzielenie ustnej odpowiedzi z materiału obejmującego pracę pisemną, chyba że uczeń nie wyrazi takiej zgody. Wtedy praca pisemna ucznia będzie oceniana jak praca ucznia z rozpoznaną dysleksją.
 5. Uczniom upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym oceny z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia zapisane w dzienniku w formie oceny opisowej. Uczniom upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym wystawia się oceny bieżące ustne, śródroczne i roczne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych. Ocena klasyfikacyjna  jest oceną opisową.

 

§ 75

Przy ustalaniu bieżących ocen dopuszcza się stosowanie plusów i minusów z wyłączeniem stopni: celujący i niedostateczny. Nie dopuszcza się stosowania plusów i minusów w ocenach semestralnych.

 

§ 76

Ustala się sposoby kontroli wiadomości  i umiejętności ucznia:

 1. zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem prace klasowe, które mogą mieć formę pisemną.
 2. niezapowiedziane kartkówki, które obejmują materiał maksymalnie z 3 jednostek  tematycznych.
 3. rozmowa z uczniem na tematy dotyczące 3 jednostek tematycznych.

 

§ 77

Ocenę semestralną ustala się w oparciu o bieżące oceny z odpowiedzi ustnych, sprawdzianów pisemnych, prac domowych, wiedzę i umiejętności, za aktywność na lekcji i osiągnięcia obserwowane podczas zajęć szkolnych. Decydujące znaczenie mają oceny ze sprawdzianów pisemnych
i odpowiedzi ustnych.

 

§ 78

Procedura organizacji egzaminu klasyfikacyjnego:

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia semestralnej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia
  w planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia ubiegającego się o egzamin klasyfikacyjny muszą złożyć podanie do dyrektora szkoły, nie później niż na jeden dzień przed semestralnym/końcowo rocznym posiedzeniem plenarnym Rady Pedagogicznej.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności ubiegający się o egzamin klasyfikacyjny muszą złożyć podanie do dyrektora szkoły nie później niż 1 dzień przed semestralnym/rocznym plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Rada Pedagogiczna na wniosek dyrektora podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a)     realizujący, na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki,

b)     spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia o którym mowa w § 78 pkt. 4b nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, muzyki oraz wychowania fizycznego i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Uczniowi o którym mowa w § 78 pkt. 4b zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny
  z zachowania.
 3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, zajęć artystycznych, muzyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych/semestralnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami. 
 6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych
  w obecności wskazanego przez dyrektora nauczyciela takiego samego lub pokrewnego przedmiotu.
 7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 78 pkt. 4b  przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiedniego obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
 8. W skład komisji wchodzą: dyrektor/zastępca dyrektora/pedagog, nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy.
 9. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w § 78 pkt. 4b oraz jego rodzicami/prawnymi opiekunami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 10. W czasie trwania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatora rodzice/prawni opiekunowie ucznia.
  1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
   w szczególności:

a)     termin egzaminu,

b)     zadania egzaminacyjne,

c)      wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach.

 1. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego, nie jest promowany do klasy programowo wyższej. Uczeń, który przystąpił do kilku egzaminów klasyfikacyjnych i w ich wyniku otrzymał więcej niż jedną ocenę niedostateczną, nie jest promowany do klasy programowo wyższej.
 2.  W razie udokumentowanej choroby lub wypadków losowych uniemożliwiających uczniowi nieklasyfikowanemu z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego, dyrektor szkoły może wyznaczyć dodatkowy termin egzaminu klasyfikacyjnego, który musi się odbyć przed rozpoczęciem nauki w klasie programowo wyższej.
 3. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany.
 4. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna i może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w następujących terminach:

a)     egzamin za pierwsze półrocze przeprowadza się w terminie 2 miesięcy od daty posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej,

b)     egzamin roczny przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

§ 79

Warunki i tryb uzyskania wyższej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych:

 1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uważają, że semestralna/roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub semestralna/roczna ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi jej ustalenia. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w formie pisemnej nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia semestralnych/rocznych zajęć dydaktycznych. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.
  1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor szkoły powołuje komisję, która w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Posiedzenie komisji odbywa się w terminie
   3 dni od daty stwierdzenia przez dyrektora nieprawidłowości.
  2. O terminie  zostają powiadomieni rodzice/prawni opiekunowie ucznia oraz uczeń.
  3. W skład komisji wchodzą:

a)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji,

b)     nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w § 79 pkt. 4a może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne
  z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu
  z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna klasyfikacyjna ocena zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)     skład komisji,

b)     termin sprawdzianu,

c)      zadania sprawdzające,

d)     wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

Protokół stanowi załącznik do arkusz ocen ucznia.

 1. Do protokołu, o którym mowa w § 79 pkt. 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, nie może przystąpić do niego w termie późniejszym.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie może do niego przystąpić w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 4. O wyniku egzaminu dyrektor powiadamia rodziców/prawnych opiekunów w formie pisemnej.

 

§ 80

Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzania lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

§ 81

Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę         z zachowania – wychowawca klasy. W przypadku, gdy zajęcia bloku przedmiotowego prowadzi kilku nauczycieli, ocena z tego przedmiotu ustalana jest wspólnie.

 

§ 82

Procedura organizacji egzaminu poprawkowego:

 1. Uczeń, który w wyniku semestralnej/końcowo rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną
  z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
  W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy
  z dwóch zajęć edukacyjnych, na prośbę rodziców/prawnych opiekunów złożoną do dyrektora szkoły przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
  z plastyki, muzyki, informatyki, techniki  komputerowej, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych, z których powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 3. 3.      Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
  1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie: dyrektor jako przewodniczący, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, nauczyciel pokrewnego lub takiego samego przedmiotu.
  2. Nauczyciel, który wystawił ocenę niedostateczną, może być zwolniony z prac w komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela danego przedmiotu lub pokrewnego.
  3. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół  zgodnie z § 79 pkt. 7.
  4. W dalszej części ma zastosowanie § 79 pkt. 8-11.
  5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia z jedną oceną niedostateczną, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania i będą kontynuowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 83

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne klasyfikacyjne oceny wyższe od oceny niedostatecznej.
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 1 nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 82 pkt. 8.
 4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim  otrzymują
  z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną/semestralną ocenę klasyfikacyjną.
 5. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców/prawnych opiekunów.

 

§ 84

 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym planowanym działaniem uczniów, mający na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.
 3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  dla gimnazjum  lub wykraczać poza te treści.
 4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

a)     wybranie tematu projektu edukacyjnego,

b)     określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,

c)      wykonanie zaplanowanych działań,

d)     publiczne przedstawienie rezultatówa. projektu edukacyjnego

e)     podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

 1. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum
  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 3. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz tematu projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego dyrektor gimnazjum może zwolnić  ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
 5. W przypadku o którym mowa w pkt. 8 na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „ zwolniony/a”.

 

§ 85

Oceny z zachowania:

 1. W klasach I – III  szkoły podstawowej oceny z zachowania są ocenami opisowymi.
 2. W klasach IV – VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie punktów uzyskanych przez ucznia w poszczególnych kategoriach oraz uwag końcowych i po zasięgnięciu opinii:

a)     ucznia

b)     klasy,

c)      wszystkich nauczycieli uczących w danym oddziale,

d)     wszystkich pracowników szkoły,

Opinia ta nie ma charakteru wiążącego, wszystkie uwagi z zachowania wpisuje nauczyciel
w terminie 7 dni od daty zajścia zdarzenia.

 1. Szczegółowe kategorie którym podlega uczeń i ilość punktów możliwe do uzyskania oceny
  z zachowania w klasach IV – VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum:

 

 1. I.       Realizacja obowiązku szkolnego

Opis zachowania

Uczeń:

Ilość punktów możliwych do zdobycia

Nie ma żadnych nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień

6

Ma więcej niż 6 nieusprawiedliwionych godzin nieobecności i spóźnień

5

Ma od 7 do 12 nieusprawiedliwionych godzin nieobecności i spóźnień

4

Ma od 13-20 nieusprawiedliwionych godzin i spóźnień

3

Ma powyżej 20 nieusprawiedliwionych godzin nieobecności i spóźnień

0

 

 1. II.      Sumienność w wywiązywaniu się z obowiązków ucznia

Opis zachowania

Uczeń:

Ilość punktów możliwych do zdobycia

Osiąga wyniki w nauce w miarę wysoki, adekwatne do swoich możliwości (przy ocenie uwzględnia się opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej). Zawsze jest przygotowany do lekcji i posiada odrobione zadania (nie przekroczył dopuszczalnego limitu ustalonego przez nauczyciela przedmiotu)

6

Osiąga wyniki w nauce w  miarę wysokie, adekwatne do swoich możliwości. Sporadycznie zdarza się, że jest nieprzygotowany do lekcji i nie odrabia zadania    (do 5 razy w semestrze ponad limit ustalony przez nauczyciela przedmiotu.

5

Osiąga przeciętne wyniki w nauce, nie uczy się systematycznie. Zdarza się, że  nieprzygotowany doi lekcji i często nie odrabia zadań (6-10 razy w semestrze ponad limit ustalony przesz nauczyciela przedmiotu)

4

Osiąga słabe wyniki w nauce, nie uczy się systematycznie. Zdarza się, że jest nieprzygotowany do lekcji i nie odrabia zadań (10-15 razy w semestrze ponad limit ustalony przez nauczyciela danego przedmiotu)

2

Osiąga bardzo słabe wyniki w nauce, nie uczy się i nie jest zainteresowany pogłębianiem wiedzy oraz rozwojem własnych umiejętności. Zazwyczaj jest nieprzygotowany do lekcji i nie odrabia zadań domowych (powyżej 15  razy)

0

 

 1. III.    Takt i kultura osobista

Opis zachowania

Uczeń:

Ilość punktów możliwych do zdobycia

Jest taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa, jego postawa jest nacechowana życzliwością wobec otoczenia. Nie posiada żadnych uwag negatywnych o swoim zachowaniu

6

Jest taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa, jego postawa jest nacechowana życzliwością wobec otoczenia. Posiada 2 uwagi negatywne o swoim zachowaniu.

5

Zdarzyła się (max 2 razy), że zachował się nietaktownie lub nie zapanował nad emocjami. Przeszkadzał nauczycielowi i kolegom w pracy na lekcji. Posiada 3-5 uwag negatywnych o swoim zachowaniu.

4

Często zdarzało się (3-5 razy), że zachowywał się nietaktownie lub nie zapanował nad swoimi emocjami. Przeszkadzał nauczycielowi i kolegom w pracy na lekcji. Posiada 6-8 uwag negatywnych o swoim zachowaniu

3

Często zdarzało się (ponad 5 razy), że zachował się nietaktownie lub nie zapanował nad swoimi emocjami, używał wulgarnego słownictwa. Przeszkadzał nauczycielowi i kolegom w pracy na lekcji. Posiada 9-10 uwag negatywnych
o swoim zachowaniu.

2

Zwykle bywa nietaktowny, agresywny, nie opanował nad swoimi emocjami. Przeszkadzał nauczycielowi i kolegom w prowadzeniu lekcji. Posiada ponad 10 uwag negatywnych o swoim zachowaniu .

0

 

 1. IV.    Postawa społeczne

Opis zachowania

Uczeń:

Ilość punktów możliwych do zdobycia

W codziennym życiu szkolnym wykazuje się uczciwością, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność własną i innych, szanuje dobro publiczne
i własność prywatną. Chętnie pomaga kolegom i koleżankom. Okazuje szacunek innym osobom. Dba o dobre imię szkoły.

6

Zdarzyło się (max 2 razy), że nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości
w stosunkach międzyludzkich, nie próbował reagować na dostrzeżone przejawy zła, uchybił godności własnej lub innych, naraził niechcący na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne lub własność prywatną, ale pokrył związane z tym koszty. Okazuje szacunek innym osobom. Dba o dobre imię szkoły.

 

4

Zdarzyło się (3-4 razy), że nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości
w stosunkach międzyludzkich, nie próbował reagować na dostrzeżone przejawy zła, uchybił godności własnej lub innych, naraził niechcący na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne lub własność prywatną, ale pokrył związane z tym koszty, okazuje szacunek innym osobom. Dba o dobre imię szkoły.

2

Nie przestrzega w swoim postępowaniu zasady uczciwości, nie reaguje na przejawy zła, nie szanuje godności własnej i innych członków społeczności szkolnej, nie wykazuje szacunku dla pracy i własności. Dopuszcza się niszczenia mienia. Nie okazuje szacunku innym osobom. Nie dba o dobre imię szkoły.

0

 

 

 1. V.     Aktywność społeczna

Opis zachowania

Uczeń:

Ilość punktów możliwych do zdobycia

Wykazuje bardzo dużą aktywność społeczną w działaniach na rzecz szkoły i lasy, pomaga kolegom i innym osobom potrzebującym pomocy, bierze udział
w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły, uczestniczy
w akademiach. Posiada co najmniej 5 uwag pozytywnych lub jego działanie ma charakter systematyczny

6

Wykazuje Dużą aktywność społeczną w działaniach na rzecz szkoły i klasy, pomaga kolegom i innym potrzebującym pomocy osobom, bierze udział
w akcjach charytatywnych organizowanych na Terenia szkoły, uczestniczy
w akademiach. Posiada co najmniej 3 uwagi pozytywne lub jego działanie ma charakter systematyczny.

4

Stara się być aktywnym w działaniach na rzecz szkoły i klasy, pomagać kolegom
i innym potrzebującym pomocy osobom, brać udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły, uczestniczyć w akademiach. Posiada co najmniej 1 uwagę pozytywną

2

Jest bierny. Nie pomaga innym. Nie bierze udziału w życiu szkoły. Nie posiada uwag

0

 

 1. VI.    Poczucie odpowiedzialności i bezpieczeństwa
 2. 1.      Ucznia obowiązuje zakaz przynoszenia do szkoły wszelkich materiałów łatwopalnych
  i pirotechnicznych (w tym zapałek i zapalniczek) oraz niebezpiecznych przedmiotów (noże, latarki laserowe, przedmioty wzbudzające swym wyglądem poczucie zagrożenia).
 3. Ucznia obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i urządzeń rejestrujących na terenie szkoły bez zgody nauczyciela.

Opis zachowania

Uczeń:

Ilość punktów możliwych do zdobycia

Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia. Nie złamał zakazu używania telefonu i innych urządzeń elektronicznych. Nie przyniósł materiałów i przedmiotów wymienionych w pkt.1. nie opuszczał samowolnie terenu szkoły. Nie biegał po korytarzach. Nie stwarzał swoim zachowaniem zagrożeń dla innych osób.

6

Zdarzyło się (1 raz), że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób, zlekceważył zagrożenie. 1 raz złamał zakaz używania telefonu
i innych urządzeń elektronicznych. Przyniósł materiał wymieniony  w pkt. 1. Nie opuszczał samowolnie terenu szkoły. Nie biegał po korytarzach

3

Stwarzał zagrożenie dla siebie i innych  osób, nie reagował na występujące zagrożenia. Łamał zakaz używania telefonu i innych urządzeń elektronicznych. Przyniósł materiały lub przedmioty wymienione w pkt. 1. Samowolnie opuścił teren szkoły.

0

 

 1. VII.  Dbałość o wygląd zewnętrzny

Opis zachowania

Uczeń:

Ilość punktów możliwych do zdobycia

Przychodzi do szkoły w stroju czystym i schludnym (codziennie lub odświętnym w zależności od sytuacji). Zmienia zawsze obuwie, w którym chodzi po szkole

3

Zwykle przychodzi do szkoły w stroju czystym i schludnym. 2 razy zdarzyło się, że był niewłaściwie ubrany, nieodpowiednio do sytuacji. Do 3 razy nie zmienił obuwia.

2

Często przychodzi do szkoły w stroju nieodpowiednim. Nie zmieniał obuwia (ma więcej niż 3 uwagi)

0

 

 1. VIII.          Udział w projekcie edukacyjnym (dotyczy uczniów II klasy gimnazjum lub uczniów realizujących projekt  edukacyjny w innym terminie, za zgodą dyrektora szkoły).

Opis zachowania

Uczeń:

Ilość punktów możliwych do zdobycia

Aktywnie uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego, dotrzymuje terminów określonych w harmonogramie, inspiruje zespół do działania, wykazuje się umiejętnościami współpracy.

6

Raczej chętnie uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego, zwykle dotrzymuje terminów określonych w harmonogramie, stara się proponować rozwiązania usprawniające pracę zespołu, współpraca z innymi nie budzi zastrzeżeń.

3

Nie przejawia aktywności w realizacji projektu edukacyjnego, nie dotrzymuje terminów określonych w harmonogramie, nie podejmuje żadnych inicjatyw
w zespole, niechętnie lub w ogóle nie współpracuje.

0

 

§ 86

Ustalenia końcowe dotyczące oceny z zachowania:

 1. Dodatkowe punkty uczeń może uzyskać za:

a)     wzorowe pełnienie funkcji w organizacjach szkolnych (1-2 pkt.)

b)     rozwój własnych zainteresowań poprzez systematyczną pracę w szkolnych kołach zainteresowań (nauczyciel prowadzący zajęcia dokonuje oceny zaangażowania ucznia podczas zajęć) lub pozaszkolnych – uczestnictwo w nich musi być udokumentowane
(1 pkt. za każde kółko)

c)      każdorazowy udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych szkolnych
i pozaszkolnych (1 pkt.)

d)     każdorazowe osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach na szczeblu gminnym     
(I-III miejsce 2 pkt.), powiatowych i rejonowych (I-V miejsce 3 pkt.), wojewódzkim (tytuł laureata lub finalisty 4 pkt.), krajowym (5 pkt.), międzynarodowym (laureat, 1-5 miejsce 6 pkt.).

e)     średnia ocen:

- 4,75 i powyżej 2 pkt.

- 4,0 i powyżej 1 pkt.

2.  Ujemne punkty ( każdorazowo) otrzymuje uczeń za:

a)    uleganie nałogom: picie alkoholu, palenie papierosów ( - 5 pkt.)

b)    naganę wychowawcy klasy ( -5 pkt.)

c)    wulgarne słownictwo ( -5 pkt.).

3.   Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który wszedł w konflikt z prawem, dopuścił się kradzieży, aktu szczególnego wandalizmu, agresji, chuligaństwa, rozprowadzał lub używała narkotyki, zachowywał się rażąco ordynarnie, naruszał czyjąś godność, otrzymał naganę dyrektora szkoły, spożywał alkohol na terenie szkoły.

4.  Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który uchylał się od obowiązków  udziału w projekcie edukacyjnym w gimnazjum.

5. Skala ocen z zachowania:

 • 42 pkt. i powyżej -       wzorowe
 • 41-35 pkt.-                   bardzo dobre
 • 34-26 pkt.-                   dobre
 • 25-17 pkt.-                   poprawne
 • 16-8 pkt. -                    nieodpowiednie
 • 7 pkt. i poniżej -          naganne
 1. 6.    Skala ocen z zachowania uczniów realizujących projekt edukacyjny:
 • 45 pkt. i powyżej         wzorowe
 • 44-38 pkt. -                  bardzo dobre
 • 37-29 pkt. -                  dobre
 • 28-20 pkt. -                  poprawne
 • 19-11 pkt. -                  nieodpowiednie
 • 10 pkt. i poniżej          naganne

 

§ 87

Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

 

§ 88

Wychowawca klasy ustalający ocenę śródroczną/roczną z zachowania ma obowiązek na żądanie rodziców przedstawić w formie ustnej uzasadnienie tej oceny.

 


§ 89

Ogólne zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych:

 1. Za sprawdzian pisemny uznaje się każdą kontrolną pisemną pracę ucznia obejmującą dowolny zakres treści przeprowadzony przez całą klasę. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać sprawdziany pisemne uczniów do końca semestru.
 2. Jako kartkówkę uznaje się krótkotrwałą, pisemną formę pracy kontrolnej przewidzianą na nią nie dłużej niż 15 minut, z zakresu 3 jednostek lekcyjnych, stosowaną  w sposób systematyczny
  i planowy w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz zmobilizowania uczniów do systematycznej nauki – zakończoną wystawieniem oceny. Nie przewiduje się możliwości poprawiania kartkówek.
 3. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy. Uczeń  w stosunku, do którego nauczyciel podejrzewa brak samodzielności w pisaniu sprawdzianu, powinien zostać odpytany
  z zakresu sprawdzianu w najbliższym terminie w obecności klasy. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas sprawdzianu pisemnego może być podstawą do ustalenia oceny niedostatecznej.
 4. Nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia pisemnych prac kontrolnych w terminie dwóch tygodni. Do czasu oddania poprawionego sprawdzianu nauczyciel nie powinien przeprowadzać następnego sprawdzianu. Sprawdzone i ocenione prace uczniów uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu wg poniższych zasad:

a)      uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela.

b)     rodzice uczniów mają prawo do wglądu poprawionych prac pisemnych swoich dzieci na terenie szkoły.

 1. Wszystkie cząstkowe oceny z przedmiotu są opisane przez nauczyciela poprzez określenie kontroli wiadomości i zakresu materiału programowego.
 2. Cząstkowe oceny opisowe uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym zapisywane są na bieżąco przez nauczycieli przedmiotów.
 3. Wszystkie prace pisemne sprawdzające ocenianie są w systemie procentowym
  z przełożeniem na oceny w skali 1-6 wg kryteriów zawartych w przedmiotowych systemach oceniania. Kryteria prac pisemnych dla uczniów z obniżonymi wymaganiami edukacyjnymi są zgodne ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu.

a)     Procentowy system przeliczania na oceny:

100% -                         celujący

99-94% -                      bardzo dobry

93-88% -                      - bardzo dobry

87-82% -                      + dobry

81-76% -                      dobry

75-70% -                      - dobry

69-64% -                      + dostateczny

63-58% -                      dostateczny

57-51% -                      - dostateczny

50-46% -                      + dopuszczający

45-36% -                      dopuszczający

35-0% -                        niedostateczny

b)     Uczniowie z obniżonymi wymaganiami edukacyjnymi na podstawie orzeczeń wyspecjalizowanych poradni:

85-76% -                      bardzo dobry

75-56% -                      dobry

55-36% -                      dostateczny

35-21% -                      dopuszczający

20-0% -                        niedostateczny

 1. Po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielami poszczególnych przedmiotów każdy uczeń może zgłosić dwa (jedno przy jednej godzinie tygodniowo) nieprzygotowania do lekcji w semestrze. Zwalniają one z kartkówki i odpowiedzi ustnych i nie mają wpływu na ocenę semestralną/roczną. Nieprzygotowanie powinno być zgłoszone na początku lekcji, przed ogłoszeniem kartkówki lub zaproszeniem ucznia do odpowiedzi ustnej. Prawo to zastaje zawieszone na miesiąc przed wystawieniem oceny klasyfikacyjnej. Niewykorzystane w pierwszym semestrze nie przygotowania ucznia nie można zgłaszać w semestrze następnym. Po przekroczeniu limitu nie przygotowań przez ucznia, każde  następne zgłoszenie  nie przygotowania jest jednoznaczne z oceną niedostateczną.

 

§ 90

Szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych:

 1. Prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniówa.
 2. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwóch tygodni od daty oddania sprawdzianu pozostałym uczniom.
 3. Poprawa prac klasowych jest dobrowolna i musi się odbyć w ciągu dwóch tygodni od daty rozdania prac. Uczeń poprawia ją tylko jeden raz. O poprawę sprawdzianu wnioskuje uczeń, termin i formę poprawy ustala nauczyciel, informując o niej ucznia.
 4. Każdy stopień uzyskany podczas poprawiania pracy klasowej wpisuje się do dziennika obok pierwszego stopnia z tego sprawdzianu. Jeżeli uczeń podczas poprawy sprawdzianu uzyskał stopień wyższy, pod uwagę brane są obie oceny. Ocenę poprawioną wpisuje się kolorem zielonym obok oceny pierwotnej.
 5. Sprawdziany pisemne są zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie 3 sprawdziany pisemne. Nauczyciel planujący przeprowadzenie sprawdzianu wpisuje ołówkiem w dzienniku lekcyjnym z odpowiednim wyprzedzeniem oraz zaznacza tę informację w dzienniku elektronicznym, o ile nie zaplanowano już 3 sprawdzianów w tym tygodniu. Zasad ta nie dotyczy sprawdzianów przełożonych na prośbę uczniów.
 6. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. W przypadku nieobecności ucznia wpisuje się do dziennika „nb”, co zobowiązuje ucznia do zaliczenia danej partii materiału programowego
  w terminie dwóch tygodni od daty oddania sprawdzianu bądź powrotu ucznia do szkoły po przebytej chorobie. Niezaliczenie materiału w ustalonym terminie jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej.
 7. Nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów wymaganą do otrzymania określonej oceny.

 

§ 91

Nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego może być podstawą ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu.

 

§ 92

Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub źle wykonana praca nadobowiązkowa nie może być podstawą do ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej.

 

§ 93

Dopuszcza się ustalanie innych zasad oceniania w formie nowatorstwa, innowacji czy eksperymentów pedagogicznych pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i rodziców zainteresowanych uczniów. Zgodę na stosowanie innych zasad oceniania wyraża na piśmie dyrektor szkoły po otrzymaniu przez nauczyciela szczegółowej pisemnej informacji o odmiennych zasadach oceniana odrębnie dla każdej klasy.

 

§ 94

Wskazane jest propagowanie wśród uczniów sposobów dokonywania własnych postępów i osiągnięć.

 

§ 95

Ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalona jako średnia z ocen bieżących. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. Ucznia klas I – III szkoły podstawowej, który nie spełnia warunków otrzymania promocji można pozostawić w tej samej klasie na drugi rok, tylko w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych opinią lekarza lub poradni specjalistycznej, oraz
w porozumieniu z rodzicami.

 

§ 96

Ocenianie powinno odbywać się systematycznie w ciągu semestru. Uczeń powinien otrzymywać oceny zarówno za odpowiedzi  ustne, jak i samodzielne prace pisemne. Odstępstwa od powyższych zasad dopuszczalne są na przedmiotach: technika, plastyka, informatyka, muzyka, wychowanie fizyczne. Oceny za prace pisemne wpisywane są do dziennika kolorem czerwonym.

 

§ 97

Uczeń kończy szkołę podstawową:

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej na którą składają sie roczne oceny klasyfikacyjne
  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oceny klasyfikacyjne są wyższe od oceny niedostatecznej.
 2. Przystąpił odpowiednio do sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej.
 3. Kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał
  z zajęć obowiązkowych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
  z zachowania.

 

§ 98

Uczeń kończy gimnazjum:

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej na którą składają sie roczne oceny klasyfikacyjne
  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oceny klasyfikacyjne są wyższe od oceny niedostatecznej.
 2. Przystąpił odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego na zakończenie gimnazjum.
 3. Kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał
  z zajęć obowiązkowych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
  z zachowania.

 

§ 99

Motywacyjna funkcja systemu oceniania

Wzorzec absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjum: jest to uczeń, który ma wzorowe zachowanie, średnią ocen co najmniej 5,0 i nie ma ani jednej godziny nieobecnej nieusprawiedliwionej oraz ani jednego spóźnienia. Uczeń spełniający w/w kryteria wpisany jest do złotej księgi.

 

§ 100

Dyrektor szkoły przynajmniej raz w ciągu semestru przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski z funkcjonowania szkolnego systemu oceniania. Uwagi zgłaszane do dyrektora przez nauczycieli, uczniów, rodziców są podstawą do dokonania analizy i zmian WSO.

 

§ 101

Zmiany w WSO dokonywane są na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, wyjątek stanowią zmiany zachodzące w prawie oświatowym.

Kalendarium

Sobota, 2020-09-26

Imieniny: Cypriana, Justyny

Statystyki

 • Odwiedziny: 825055
 • Do końca roku: 96 dni
 • Do wakacji: 272 dni