Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego Niepublicznego Zespołu Szkół

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA

MONITORINGU WIZYJNEGO

W  NIEPUBLICZNYM ZESPOLE SZKÓŁ W UMIESZCZU

 

 

Regulamin monitoringu wizyjnego określa warunki użytkowania systemu monitoringu wizyjnego, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

 

Na podstawie:

 

 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024)
 • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015, poz. 719),
 • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. z 2015, poz. 745).

 

zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

 1. Niepubliczny Zespół Szkół w Umieszczu posiada całodobowy monitoring wizyjny.
 2. Celem zainstalowania monitoringu wizyjnego jest:

 

a)         poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły,

b)        ograniczenie zachowań niepożądanych, zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu uczniów,

c)         wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,

d)        ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.),

e)         ograniczanie dostępu do szkoły i jej terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych,

f)         usprawnienie sprawowanego nadzoru w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

 

 

§ 2

 

 1. W skład zestawu do monitoringu wizyjnego wchodzą:

 

a)         kamery rejestrujące zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynków,

b)        urządzenie rejestrujące i zapisujące obraz na nośniku cyfrowym,

c)         monitory pozwalające na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

d)        okablowanie, oprogramowanie i infrastruktura towarzysząca niezbędna do funkcjonowania systemu.

 

 1. Do rejestracji obrazu służą urządzenia spełniające wymogi określone Polską Normą dla systemów dozorowanych CCTV.
 2. Zabezpieczony hasłem rejestrator znajduje się w gabinecie dyrektora szkoły.
 3. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma dyrektor, oraz  powołany w szkole administrator bezpieczeństwa informacji.
 4. Obraz z kamer udostępniony jest:

 

a)             w gabinecie dyrektora szkoły, i w bibliotece szkolnej.

 

 1. Osobami uprawnionymi do obserwacji monitoringu jest dyrektor szkoły, oraz administrator bezpieczeństwa informacji.
 2. 7.      Kamery monitoringu wizyjnego nie są zainstalowane w salach, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, pokojach nauczycielskich oraz  toaletach.

 

 

§ 3

 

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisaniu na nośniku cyfrowym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. Nie rejestruje się dźwięku (fonii).
 3. Obraz zarejestrowany na monitoringu wizyjnym samoczynnie kasuje się po upływie ok.14 dni. Czas ten uzależniony jest od pojemności dysku i ilości podłączonych kamer.
 4. Uczniowie, pracownicy Niepublicznego Zespołu Szkół w Umieszczu oraz petenci powinni być poinformowani o funkcjonowaniu systemu monitoringu wizyjnego poprzez umieszczenie przy wejściach do budynku szkoły napisu „Obiekt monitorowany. Monitoring prowadzony jest przez Niepubliczny Zespół Szkół w Umieszczu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia. Swoim działaniem monitoring obejmuje teren Szkoły. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 13 4424721.

 

§ 4

 

 1. W przypadku niepokojących sytuacji nauczyciele lub pracownicy zobowiązani są do przekazania niezwłocznie dyrektorowi informacji o zdarzeniach. Dyrektor podejmuje czynności wyjaśniające z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego.
 2. Do przegrywania materiału z rejestratora upoważniony jest dyrektor oraz administrator bezpieczeństwa informacji.
 3. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 4. Obrazy z monitoringu rejestrujące niepokojące sytuacje przegrane na trwały nośnik informacji przechowywane są do wyjaśnienia sprawy, nie dłużej niż przez jeden rok kalendarzowy od zdarzenia.
 5. Plik/nośnik danych z zapisem zdarzenia zabezpiecza Administrator Bezpieczeństwa Informacji lub dyrektor. Plikowi nadaje się nazwę wraz z datą zdarzenia.
 6. Dane zawarte na nośniku fizycznym nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 7. Przetwarzanie informacji uzyskanych z monitoringu wizyjnego ma odbywać się na zasadach określonych w „Dokumentacji ochrony danych osobowych w Niepublicznym  Zespole Szkół w Umieszczu”.

 

 1. Zapis monitoringu może być udostępniony za zgodą dyrektora:

 

a)         organom szkoły, organowi prowadzącemu oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny,

b)        nauczycielom - w celu zdiagnozowania problemów wychowawczych oraz podjęcia właściwych oddziaływań w tym zakresie,

c)         uczniowi naszej szkoły, którego niewłaściwe zachowanie, jak: agresja fizyczna, wybryki, akty chuligaństwa, niszczenie mienia szkolnego, kradzieże, itp. zarejestrowały kamery, w celu udowodnienia mu takiego zachowania i podjęcia działań interwencyjnych i wychowawczych,

d)        rodzicom/prawnym opiekunom ucznia, zarówno poszkodowanego, jak i sprawcy czynu niedopuszczalnego, w celu oceny zaistniałej sytuacji i uzgodnienia wspólnych działań interwencyjnych i wychowawczo-opiekuńczych.

e)         inspektorowi BHP i społecznemu inspektorowi pracy - w przypadku zarejestrowania wypadku,

f)         osobom, które związane są z wyjaśnianą sprawą / zdarzeniem,

g)        uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych np. Policji, Sądom i Prokuraturom.

 

§ 5

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje dyrektor Niepublicznego Zespołu Szkół w Umieszczu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6.04.2017r.

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium

Sobota, 2020-09-26

Imieniny: Cypriana, Justyny

Statystyki

 • Odwiedziny: 825074
 • Do końca roku: 96 dni
 • Do wakacji: 272 dni